NHO: -Nasjonalbudsjettet er et tilbakeslag

-Regjeringens forslag om utvidet arbeidsgiverperiode er et alvorlig tilbakeslag for arbeidet med å redusere sykefraværet og begrense overgangen til uførepensjon, sier NHO-president Leif Frode Onarheim.