Fritt Ords Pris til Bushra Ishaq og Abid Q. Raja

Fritt Ords Pris for 2010 går til Bushra Ishaq og Abid Q. Raja.