Forsvarsministeren innrømmer nedprioritering av Sør-Norge

Finnmark – Sør-Norge 1–0.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har gitt forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i oppdrag å tilpasse HV-styrkene til Stortingets vedtak fra november i fjor. Det betyr kutt i Sør-Norge og styrking i Nord-Norge.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Aftenbladet viste til bekymringer i Agder og Rogaland for svekket beredskap-, sikrings- og bistandsevne for HV-08 og spurte forsvarsministeren om evnen vil opprettholdes eller svekkes.

Ine Eriksen Søreide (H) viser i sitt skriftlige svar til en områdestruktur på 35.000 stillinger, videreført innsatsstyrke på 3000, mer fleksibel utnyttelse, klarere prioriteringer, økte materiellinvesteringer og at HV totalt sett "vil komme styrket ut i langtidsperioden og få med bedre forutsetninger for å løse sine oppdrag."

"HV får en betydelig budsjettøkning på 16% (191 millioner kroner) i budsjettet for 2017", skriver hun.

På spørsmål om konsekvenser mannskapsreduksjoner kan få for HVs beredskaps-, sikrings- og bistandsevne i Rogaland og Agder, viser hun til hva embetsverket har svart på andre spørsmål, blant annet om det for tiden pågår mannskapsreduksjoner i HV eller ei.

Departementet svarer at forsvarssjefen (FSJ) har fått i oppdrag å tilpasse faktisk antall HV-soldater til vedtatt struktur innen utgangen av 2017.

Les også

Datatrøbbel for Heimevernet – frykter Stortinget ble feilinformert før kuttrunde

Kutter i Sør-Norge

Nedprioriteringen av Sør-Norge legges ikke skjul på:

«...Heimevernet innrettes mot oppdrag knyttet til den mest krevende utfordringen, væpnet angrep mot Finnmark ved en strengere prioritering av objektsikring, overvåking og kontroll. Ambisjonsnivåene innen operative krav, bevæpning og materielltildeling i Heimevernets operative struktur differensieres. Heimevernet vil øke tilstedeværelsen og styrke sin operative evne i Finnmark. Videre prioriteres Heimevernets styrker til mottak av allierte forsterkninger. Distriktene forsterkes med personell og det etableres en taktisk ledelse integrert med Heimevernsstaben for bedre å ivareta det territorielle ansvaret i hele landet.

Disse tiltakene betyr en reduksjon av områdestrukturen i de sørlige landsdelene for å frigjøre ressurser til å prioritere Heimevernets rolle i et førstelinjeforsvar i nord, særlig i Finnmark. (Aftenbladets utheving)

Med bakgrunn i disse rammene vil det være opp til FSJ å disponere ressursene i Forsvaret der de gir størst operativ effekt, og således beslutte hva framtidig antall HV-soldater vil bli i de ulike distriktene.»

– Regjeringen prioriterer Heimevernet

Departementet svarer ikke konkret på spørsmålet om stortingsflertallet åpnet for at mannskapskutt kunne skje før landmaktsstudien legges fram i oktober.

Imidlertid har for øvrig Heimevernet bekreftet torsdag at nedskjæringer nå pågår.

Svaret fra departementet er som følger:

«For å sikre at de investeringene vi skal gjøre i Heimevernet og Hæren blir riktige og best mulig svarer på behovene, har vi igangsatt en landmaktutredning som skal gjennomgå landmakten i sin helhet. Utredningen skal munne ut i en anbefaling. I regjeringens oppdrag for landmaktutredningen slås det fast at Hærens og Heimevernets overordnede oppdrag ligger fast og skal ivaretas av den fremtidige landmakten. Målet er å få den beste operative evnen innenfor de rammene som er fastlagt. Regjeringen har prioritert å styrke Hæren og Heimevernet i den nye langtidsplanen, og det er satt av betydelige midler til investeringer både i det korte og det lange perspektivet. Vi følger det igangsatte arbeidet tett, og ser frem til de anbefalinger som etter hvert kommer.»

Les også

Forsvarsministeren må svare for "katastrofale" HV-kutt i Rogaland og Agder

Kan kutte uten å spørre Stortinget igjen

Departementet bekrefter også at regjeringen ikke må gå tilbake til Stortinget før mannskapsreduksjoner kan finne sted.

– Har Stortinget vedtatt at mannskapsreduksjoner kan skje i HV allerede i dag?

– Gjennom vedtaket i følge med Prop. 1 S har Stortinget vedtatt endringene i følge med ny langtidsplan som gjelder fra 1. januar 2017 om å redusere antallet i HV i hht vedtatt ny struktur.

Har HV fått instruks om eller fullmakt til å foreta mannskapskutt fortløpende og/eller før framleggelse av landmaktsstudien?

– FSJ’en er gjennom IVB (iverksettingsbrev fra departementet til forsvarssjefen) 2017 gitt i oppdrag om å implementere vedtatt struktur. Rammene på 35.000 i områdestrukturen og 3000 i innsatsstyrkene er det Stortinget har vedtatt, og ligger fast som grunnlag for det videre arbeidet med landmaktsutredningen.

Må regjeringen komme tilbake til Stortinget før mannskapsreduksjoner kan finne sted?

– Nei, oppdraget er gitt av Stortinget.

Har departementet en tabell som viser planlagte reduksjoner fordelt på HV-distrikter?

– Nei, det er opp til FSJ’en å gjøre de operative vurderingene om best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Når skal landmaktstudien legges fram?

– Regjeringen vil fremme sine anbefalinger til Stortinget i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2018 i oktober, slik det fremgår av stortingsinnstillingen for langtidsplanen, skriver departementet i sitt e-post-svar.

Publisert:
 1. Heimevernet
 2. Stortinget
 3. Forsvaret
 4. Regjeringen
 5. Forsvarsdepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. Spiste alene på rommet mens de andre koste seg på julebord. Nå sier hun takk for seg

 2. Ole Kallelid er død

 3. Kurt Kristensen er død

 4. Høyt der oppe er det både bad, kjøkken, terrasse og myke senger

 5. Møt sju stamgjester i Stavanger: – Livet blir litt kjedeligere uten

 6. Pfizer ønsker årlig vaksine framfor påfylling