Forsvarsministeren innrømmer nedprioritering av Sør-Norge

Finnmark – Sør-Norge 1–0.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har gitt forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i oppdrag å tilpasse HV-styrkene til Stortingets vedtak fra november i fjor. Det betyr kutt i Sør-Norge og styrking i Nord-Norge.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Aftenbladet viste til bekymringer i Agder og Rogaland for svekket beredskap-, sikrings- og bistandsevne for HV-08 og spurte forsvarsministeren om evnen vil opprettholdes eller svekkes.

Ine Eriksen Søreide (H) viser i sitt skriftlige svar til en områdestruktur på 35.000 stillinger, videreført innsatsstyrke på 3000, mer fleksibel utnyttelse, klarere prioriteringer, økte materiellinvesteringer og at HV totalt sett "vil komme styrket ut i langtidsperioden og få med bedre forutsetninger for å løse sine oppdrag."

"HV får en betydelig budsjettøkning på 16% (191 millioner kroner) i budsjettet for 2017", skriver hun.

På spørsmål om konsekvenser mannskapsreduksjoner kan få for HVs beredskaps-, sikrings- og bistandsevne i Rogaland og Agder, viser hun til hva embetsverket har svart på andre spørsmål, blant annet om det for tiden pågår mannskapsreduksjoner i HV eller ei.

Departementet svarer at forsvarssjefen (FSJ) har fått i oppdrag å tilpasse faktisk antall HV-soldater til vedtatt struktur innen utgangen av 2017.

Les også

Datatrøbbel for Heimevernet – frykter Stortinget ble feilinformert før kuttrunde

Kutter i Sør-Norge

Nedprioriteringen av Sør-Norge legges ikke skjul på:

«...Heimevernet innrettes mot oppdrag knyttet til den mest krevende utfordringen, væpnet angrep mot Finnmark ved en strengere prioritering av objektsikring, overvåking og kontroll. Ambisjonsnivåene innen operative krav, bevæpning og materielltildeling i Heimevernets operative struktur differensieres. Heimevernet vil øke tilstedeværelsen og styrke sin operative evne i Finnmark. Videre prioriteres Heimevernets styrker til mottak av allierte forsterkninger. Distriktene forsterkes med personell og det etableres en taktisk ledelse integrert med Heimevernsstaben for bedre å ivareta det territorielle ansvaret i hele landet.

Disse tiltakene betyr en reduksjon av områdestrukturen i de sørlige landsdelene for å frigjøre ressurser til å prioritere Heimevernets rolle i et førstelinjeforsvar i nord, særlig i Finnmark. (Aftenbladets utheving)

Med bakgrunn i disse rammene vil det være opp til FSJ å disponere ressursene i Forsvaret der de gir størst operativ effekt, og således beslutte hva framtidig antall HV-soldater vil bli i de ulike distriktene.»

– Regjeringen prioriterer Heimevernet

Departementet svarer ikke konkret på spørsmålet om stortingsflertallet åpnet for at mannskapskutt kunne skje før landmaktsstudien legges fram i oktober.

Imidlertid har for øvrig Heimevernet bekreftet torsdag at nedskjæringer nå pågår.

Svaret fra departementet er som følger:

«For å sikre at de investeringene vi skal gjøre i Heimevernet og Hæren blir riktige og best mulig svarer på behovene, har vi igangsatt en landmaktutredning som skal gjennomgå landmakten i sin helhet. Utredningen skal munne ut i en anbefaling. I regjeringens oppdrag for landmaktutredningen slås det fast at Hærens og Heimevernets overordnede oppdrag ligger fast og skal ivaretas av den fremtidige landmakten. Målet er å få den beste operative evnen innenfor de rammene som er fastlagt. Regjeringen har prioritert å styrke Hæren og Heimevernet i den nye langtidsplanen, og det er satt av betydelige midler til investeringer både i det korte og det lange perspektivet. Vi følger det igangsatte arbeidet tett, og ser frem til de anbefalinger som etter hvert kommer.»

Les også

Forsvarsministeren må svare for "katastrofale" HV-kutt i Rogaland og Agder

Kan kutte uten å spørre Stortinget igjen

Departementet bekrefter også at regjeringen ikke må gå tilbake til Stortinget før mannskapsreduksjoner kan finne sted.

– Har Stortinget vedtatt at mannskapsreduksjoner kan skje i HV allerede i dag?

– Gjennom vedtaket i følge med Prop. 1 S har Stortinget vedtatt endringene i følge med ny langtidsplan som gjelder fra 1. januar 2017 om å redusere antallet i HV i hht vedtatt ny struktur.

Har HV fått instruks om eller fullmakt til å foreta mannskapskutt fortløpende og/eller før framleggelse av landmaktsstudien?

– FSJ’en er gjennom IVB (iverksettingsbrev fra departementet til forsvarssjefen) 2017 gitt i oppdrag om å implementere vedtatt struktur. Rammene på 35.000 i områdestrukturen og 3000 i innsatsstyrkene er det Stortinget har vedtatt, og ligger fast som grunnlag for det videre arbeidet med landmaktsutredningen.

Må regjeringen komme tilbake til Stortinget før mannskapsreduksjoner kan finne sted?

– Nei, oppdraget er gitt av Stortinget.

Har departementet en tabell som viser planlagte reduksjoner fordelt på HV-distrikter?

– Nei, det er opp til FSJ’en å gjøre de operative vurderingene om best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Når skal landmaktstudien legges fram?

– Regjeringen vil fremme sine anbefalinger til Stortinget i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2018 i oktober, slik det fremgår av stortingsinnstillingen for langtidsplanen, skriver departementet i sitt e-post-svar.

Publisert: