Bomstasjonene forsvinner og erstattes av en avgift pr. kilometer du kjører

Om få år vil antall kjørte kilometer avgjøre hvor mye du skal betale i veiavgifter til statskassen. Nå gir Datatilsynet grønt lys for GPS-måling.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, gir grønt lys for satellittbasert veiprising. Han mener personvernproblemene kan løses og mener Norge bør ta en lederrolle internasjonalt i utviklingen av personvernvennlig teknologi i samferdselssektoren.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

OBS: Denne saken ble publisert i januar 2019. Siden den gang har regjeringspartiene Høyre, Fremskrittdspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti blitt enige om at utredninger av veiprising legges på is til etter stortingsvalget i 2021.

Utfordringene knyttet til personvernet kan løses, ifølge Datatilsynet.

Det skriver Aftenposten.

Målinger viser massiv motstand mot bompenger over store deler av landet, fordi folk mener bompenger rammer usosialt og urettferdig.

I fjor høst protesterte bilistene i Rogaland heftig mot de 38 nye bomstasjonene på Nord-Jæren. I Oslo og Akershus skal det komme 53 nye bomstasjoner i 2019. Protestene har allerede vært sterke. I Bergen ligger «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» an til å komme inn i bystyret.

Flere politiske partier og bilorganisasjoner har lenge vært enige:

Satellittbasert veiprising, der bilistene betaler for hvor mange kilometer bilen kjører, bør erstatte dagens bompenger. Et slikt system kan erstatte dagens avgiftssystem med bompenger, drivstoffavgifter, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift.

En utfordring har vært å ivareta personvernet, men Datatilsynet mener nå at dette kan løses. Da kan veiprising være på plass om fem-seks år.

Les også

NAFs tre krav til veiprising

Les også

Åtte nye bompengeprosjekter i 2019

– Ja, vi mener utfordringen mellom veiprising og personvern kan løses, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon til Aftenposten.

– Det er allerede lansert interessante tekniske løsninger for et nytt veiprisingssystem som tar innover seg utfordringene knyttet til personvernet. Mye av teknologien er allerede på plass, sier han.

– Nå gjelder det å utvikle en løsning som passer norske forhold og som kan omfatte all biltrafikk, både person- og nyttetransport.

Les også

Stavanger Høyre tenner på ideen om GPS-baserte bomløsninger

Les også

KrF vil utrede alternativ til bompenger

Les også

Utstrakt hånd til bomaksjonistene

– Norge bør ta lederrolle

Thon mener Norge bør gå foran og vise vei internasjonalt.

– Norge har alle forutsetninger for ta en lederrolle internasjonalt i utviklingen av personvernvennlig teknologi i samferdselssektoren, sier han og utdyper:

– Norge har en høy digitaliseringsgrad, en teknologimoden befolkning og verdensrekord i antall elbiler. Satellittbasert veiprising kan bli det nye feltet for norsk eksport av moderne teknologiløsninger.

Les også

Når bensinpumper erstattes av ladestasjoner

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Thon peker på kollektivselskapet Ruters nye elektroniske billettsystem som er utviklet i et samarbeid med Datatilsynet.

– Ruter har utviklet et nærmest sporfritt reisekort og en personvernvennlig app. Kollektivselskapene og Datatilsynet har i samarbeid utarbeidet en bransjenorm for e-billettering.

Thon foreslår derfor at Stortinget setter ned utvalg som kan utrede en helt ny løsning for veiprising som ivaretar personvernet på en god måte.

Les også

GPS-sporing kan gi mer rettferdig avgift på bruk av vei, mener Høyre-utvalg

Les også

Rogaland Høyre går inn for det som kan fjerne bompenger for godt

Les også

Julegave i januar til tusenvis av bomkunder

Kan bli del av ny regjeringserklæring

I regjeringsforhandlingene som nå pågår på Hadeland jobber to av partiene, KrF og Venstre, for at et slikt utvalg skal bli del av en ny regjeringserklæring.

KrF leverte allerede i fjor høst et representantforslag der partiet foreslår at Stortinget ber regjeringen utrede og planlegge innføring av satellittbasert veiprising.

Venstres Abid Raja sa nylig at Venstre også ønsker å erstatte bompenger med veiprising så snart utfordringene for personvern er ivaretatt.

Tirsdag 8. januar er det høring i Stortinget om saken.

TØI: Satellittbasert veiprising om 5–6 år

– Det er veldig bra at Bjørn Erik Thon og Datatilsynet er så tydelig. Det er viktig at utfordringene med personvernet blir løst, sier Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Han har lenge tatt til orde for satellittbasert veiprising.

Lasse Fridstrøm

– Hvis vi når målet om at det bare skal selges nullutslippsbiler i 2025, så vil Norge bli det første landet i verden der drivstoffavgiftene forvitrer helt. Det hensynet alene gjør at politikerne bør ha hastverk med å finne andre måter å finansiere nye veier, tunneler og broer på.

Han anslår en tidshorisont på fem-seks år for å utvikle satellittbasert innkreving for veiprising.

Les også

Kraftig vekst i tallet på elbiler gjennom bomringen

Finnes allerede teknologi

Thon peker på at det allerede finnes teknologi som er designet for å ivareta personvernet.

– Vi kan for eksempel se for oss et system der dataene lagres lokalt i bilen og kun nødvendig informasjon, for eksempel basert på antall kilometer kjørt i by og hvor mange i distriktet, overføres til innkrever.

Thon sier dette er uskyldige opplysninger som i liten grad utfordrer retten til privatliv. Systemet er i bruk i Nederland, men kun på deler av tungtransporten.

– En annen mulighet er at kjøretøyet utstyres med en anonym, digital «lommebok» som belastes fortløpende mens man kjører, uten at systemet registrerer hvor man kjører.

Han understreker likevel at han og Datatilsynet er ydmyke når det gjelder valg av teknologi.

– Det arbeidet overlater vi til Transportøkonomisk institutt (TØI) og andre kompetente fagmiljøer.

Vil tvinge seg frem

Thon mener nye måter å betale for bruk av bil på vil tvinge seg frem.

– Da må vi være føre var og være med på å finne nye løsninger som samtidig ivaretar personvernet på en bedre måte enn det dagens bomsystem gjør. I dag lagres dataene i fem år. Et nytt system for veiprising må ha et bedre personvern.

Bjørn Erik Thon

Thon sier et nytt system må basere seg på et prinsipp om dataminimalisering, som innebærer at det registreres så lite data som mulig.

– Et nytt veiprisingssystem vil ikke bli akseptert blant folk flest dersom ikke personvernet er ivaretatt. Det må være full åpenhet om hvilke data som lagres, hva de skal brukes til. Det må være innsynsrett. Det bør slås fast, gjerne i lovs form, at data kun brukes til ett formål, nemlig beregning av en avgift. Og dataene må slettes straks en slik avgift er beregnet.

– Bompenger er idiotisk

Fridstrøm mener at bompenger, særlig i distriktene, er en dårlig måte å finansiere nye veier på.

– Bompengene på den nye veien fører i seg selv til at trafikken reduseres og at mange tilpasser seg på måter som gir ekstra kostnader for samfunnet. Vi får mindre nytte av veien enn vi ellers kunne fått. Bompenger er rett og slett en idiotisk måte å finansiere nye veier på.

Han mener også dagens system for drivstoffavgifter er avleggs.

– Det fungerer ikke fordi avgiften er like stor for bensinbiler på landsbygda som for dieseldrevne lastebiler i tett bytrafikk, selv om trafikkulempene er vesentlig større i det siste tilfellet. Drivstoffavgiftene rammer dessuten vesentlig hardere på landsbygda som har lavere gjennomsnittsinntekt enn sentrale strøk.

– Med GPS-sporing vil bilistene bli belastet på en rettferdig måte, mener Fridstrøm.

– Er det fornuftig å sette opp en ny stor bomring i Oslo i 2019, med tanke på at satellittbasert veiprising kan være på plass om ikke altfor lang tid?

– Man bør i alle fall ta høyde for at ny teknologi kan komme på plass om noen år. Da vil bomringen kunne avvikles.

Han sier den nye bomringen som kommer i Oslo vil bli «litt mindre urettferdig» enn den gamle, fordi en større andel av bilistene må betale.

– Men det vil fortsatt være mange som slipper å betale. Og den vil i enda flere tilfeller enn før hindre konkurranse mellom butikker på hver side av en bomring. Det er uheldig. I verste fall må noen butikker stenge.

Publisert: