Forurenset grunn

Fylkesmannen i Rogaland skriver i sin merknad til reguleringsplanen at håndtering av forurensede masser må utredes, og at det også bør vurderes om utbygging i området vil utløse krav om konsekvensutredning.