• Erik Holsvik

Navarsete åpnet Ganddal godsterminal