Nytt husleigenivå

Det nye husleigenivået for kommunale utleigebustader er sett til 4583 kroner i månaden. Leiga gjeld for servicebustader for eldre, trygdebustader og bufellesskap for eldre og funksjonshemma. Nivået er auka til det som er Husbanken sitt tak for aksepterte buutgifter.