«Styret kan kreve å sitte i sine verv frem til 2023»

Advokaten til styret i FNB Sandnes, Kine Fusche Jenssen, sendte tirsdag kveld, etter det ekstraordinære årsmøtet, ut denne pressemeldingen:

Advokat Kine Fusche Jenssen representerer styret i FNB Sandnes.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

«Årsmøtet er FNB Sandnes sitt øverste organ. Med hjemmel i foreningens vedtekter har 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krevd at det skal innkalles til et ekstraordinært årsmøte. Styreleder ble forelagt to saker og innkalte den 24. september til møtet. Innkallelsen hadde følgende ordlyd:

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Folkeaksjonen nei til mer bompenger Sandnes.

Møtet avholdes i Gamlaværket, St. Olavsgate 38 Sandnes mandag den 30. september kl.18.00.

Sakskart

Godkjenning av innkalling.

Valg av møteleder

Valg av sekretær

Valg av 2 protokollvitner

Saker til behandling

1 Årsmøtet skal ta stilling om vedtaket om ekskludering av Aleksandra Lind er ugyldig.

2 Årsmøtet skal ta stilling til om styret skal kastes med umiddelbar virkning på grunn av mistillit.

Grunnet styrets behov for å sjekke opp listen over medlemmer som har signalisert at de ønsker ekstraordinært årsmøte, ble det ikke tid til å sende ut innkallingen innen fristen på 7 dager. Vi fraviker da denne og godtar at møtet går som planlagt den 30. september.

Styreleder ble etter første innkallelse gjort oppmerksom på at vedtektene ikke åpner for en innkallelse med kortere frist enn 14 dager uten en forutgående vedtektsendring og sendte derfor ut følgende tillegg:

Viser til Ekstraordinær Årsmøteinnkalling sendt i dag.

Her er det oppgitt feil møtedato. Riktig dato skal være den 8. oktober, kl. 18.00 da vedtektene våre sier 14. dagers innkallingsfrist.

Det følger av vedtektenes § 9 at det ekstraordinære årsmøtet kun kan ta stilling til de sakene som er kunngjort i innkallelsen. Det er i dag avholdt ekstraordinært årsmøte i tråd med foreningens øvrige vedtekter.

Sak 1:

Årsmøtet kom til at ekskluderingen av Alexandra Lind anses som ugyldig. Hun er derfor i dag gjeninnsatt som et fullverdig medlem av FNB Sandnes.

Sak 2:

Årsmøtet kom til at styret i FNB Sandnes skal kastes med umiddelbar virkning på grunn av mistillit.

De nåværende tillitsvalgte valgte da, på tross av mistilliten, å benytte seg av vedtektenes § 3 som sier at de «kan kreve å sitte i sine verv frem til 2023», og ønsker derfor ikke på nåværende tidspunkt å vike sete.

Det er ikke oppført nyvalg på sakslista til dagens møte, og sittende styre har derfor sett det som helt nødvendig å benytte seg av klausulen slik at de sitter i sine posisjoner frem til en eventuell vedtektsendring og nyvalg. Dersom styret ikke hadde krevd sine plasser ville FNB Sandnes etter dagens møte stått uten styre da nyvalg ikke stod på sakslista.

Styret har imidlertid etter dagens møte tatt til etterretning sin manglende tillit fra et knepent flertall i medlemsgruppa. Derfor ble medlemmene av sittende styre gjort oppmerksom på at dersom medlemmene ønsker å gjennomføre en full prosess med å kaste styret må de først endre vedtektene. Dette har medlemmene anledning til å komme med forslag om. Styret vil da selvfølgelig innkalle til et nytt ekstraordinært møte med vedtektsendringen på sakslista dersom 1/3 av medlemmene ønsker dette.

Dersom man i nytt ekstraordinært årsmøte ønsker å avsette styret, ble årsmøtet gjort oppmerksom på at også denne saken må bli ført opp på sakslista. Sittende styre anbefaler også at man da setter opp nyvalg av styre i samme møte for å unngå en situasjon som man potensielt kunne fått i dag, der foreningen står uten styre for en periode.

Styret i FNB Sandnes ønsker å presisere at de ikke har vært med på å utarbeide någjeldende vedtekter, inkludert klausulen i § 3. Disse var det daværende styreleder som utarbeidet i forbindelse med opprettelsen og registreringen av foreningen i 2018. Styret ønsker imidlertid å følge det eneste skriftlige styringsdokumentet som foreningen har per i dag. Dette for å sikre en trygg prosess videre. Det er derfor de i dag har benyttet seg av klausulen i § 3.

Det ble imidlertid ikke umiddelbart krevd nytt ekstraordinært møte fra forsamlingen. Det har ennå ikke blitt avholdt ordinært årsmøte for 2019 der man potensielt tar opp vedtektsendringer. Styret ønsker en snarlig gjennomgang av dagens vedtekter, slik at disse kan behandles så snart som mulig, og senest i ordinært årsmøte for 2019.»

Publisert: