Mistanke om strålingsskader

Kommunelegen i Hå, Inger Skretting Opstad,var ukjent med at folk rundt Vigre— senderen harhelseproblemer.