Nytt hovedfag på høgskolen

Høgskolen i Stavanger kan etter alt å dømme tilby et nytt hovedfagfra og med neste høst. Norgesnettrådet tilrår nemlig at hovedfag ilesevitenskap blir etablert. Rådets oppgave er å gi Kirke-utdannings— og forskningsdepartementet råd om langsiktig utviklingav høyere utdanning i Norge. Vedtaket på rådets møte i Haugesundonsdag var enstemmig.