Nedgang i bustadbygginga

Færre bustader vart ferdigstilte i fjor enn året før i Sandnes, i likeins med landet elles. Boligbyggelaget meiner talet kjem til å gå opp igjen i år.