Sjekk listen: Dette får Rogaland i Nasjonal transportplan (NTP)

Veiprosjekter for over 30 milliarder, nesten 20 milliarder i bompenger og ny tunnel i Ryfylke. Over halve potten med statlige penger til Rogaland skal først utbetales i 2024–2029. Her er NTP Rogaland.

(F.v.) Roy Steffensen (Frp), Olaug Bollestad (KrF), Iselin Nybø (V) og Tina Bru (H) i Vandrehallen.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Roy Steffensen (Frp), Olaug Bollestad (KrF), Iselin Nybø (V) og Tina Bru (H) trekker alle fram «helheten» når de, med Samferdselsdepartementets velsignelse, nå presenterer Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 for Rogaland.

NTP-rammen er totalt på 1064 milliarder de neste 12 årene.

45 prosent av investeringene går til jernbane. 319 milliarder er satt av til jernbaneformål. 536 milliarder går til veiformål, 31,7 milliarder til kyst og 3,9 milliarder til luftfart. Det øremerkes 1 "teknologimilliard" som skal gå til innovasjon, pilotvirksomhet, forskning og utvikling og en konkurranse om smartere transport i Norge.

Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på blant annet fornying, drift og vedlikehold av riksvei i 12-årsperioden (nasjonalt). I så fall kan cirka en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

NTP Rogaland

I slutten av perioden, gitt at de planlagte prosjektene er realisert, er det duket for en ny tidsalder for samferdsel i Rogaland.

Det sørger ikke minst bilistene for at er mulig etter at Stortinget sa enstemmig ja til å dra inn 25 milliarder i bompenger i Bypakke Nord-Jæren.

Rogfast er ikke en del av denne bompengepakken, men kommer med sitt eget bompengeopplegg.

Her er noen helhetlige trekk for fylket i 12-årsperioden:

 • Ti nye veiprosjekter, eksempelvis E39 Rogfast, ny Årdalstunnel (rv. 13) og linken mellom Rogfast og Ryfast (E39 Smiene - Harestad), er antatt å koste 27,4 milliarder kroner. 17,7 milliarder av dette (64,4 prosent) er bompenger og en mindre pott med «tilskudd/refusjon». Det mangler 900 millioner for å fullfinansiere de nye veiprosjektene.
 • Seks igangsatte veiprosjekter, som E39 Hove-Sandved, E39 Eiganestunnelen og Sømmevågen (rv. 509), videreføres. Staten tar 1,5 mrd. av regningen på 3,2 mrd (45,6 prosent) for disse prosjektene.
 • Total prosjektkostnad på vei er 30,6 milliarder, ifølge tall fra Samferdselsdepartementet.
 • Det er tallfestet konkrete, statlige NTP-overføringer til Rogaland på 10,8 milliarder. 5,9 milliarder, altså over halvparten, kommer i siste seksårsperiode 2024–2029. Dermed kan det gå inntil fire stortingsvalg før de siste pengene er på plass dersom planen realiseres.
 • Ni av de nye veiprosjektene skal få statlige overføringer. Sju av disse ni får utelukkende penger i siste seksårsperiode. Det betyr eksempelvis utsatt utbetaling for E39 Ålgård-Hove, E39 Smiene-Harestad og ny Årdalstunnel.
 • Rogaland får også tilgang på en nasjonal pott på 36,9 milliarder i 12-årsperioden. Den skal gå til mindre tiltak på veinettet som gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker og støy, døgnhvileplasser, rasteplasser og universell utforming. Første fordeling kommer tidlig i 2018.
 • NTP har 201 millioner til nye jernbaneprosjekter: vendespor på Ganddal og planavklaring for dobbeltspor Sandnes-Nærbø. Staten følger også opp forpliktelser med 169 millioner fordelt på signalanlegg Sandnes-Stavanger og for Ganddal godsterminal. Fylket får etter hvert tilgang på en godspakke på 18 milliarder som «dekker flere fylker».
 • Stavanger havn får 115 millioner i siste periode, sannsynligvis for å bedre manøvreringen og forholdene for cruiseskip og andre større skip. Dette er 56 millioner mer enn det etatene foreslo i fjor. Tiltaket er ikke forklart i forhåndsomtalen.
ENIGE: (F.v.) Iselin Nybø (V) og Olaug Bollestad (KrF)

Prosjektlisten

Her følger omtale av prosjektene i Rogaland.

E39 Rogfast: Først steg på vei mot ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Det er en betydelig sum bompenger, men andelen er senket. I NTP-oversikten er kostnadsoverslaget på 16,28 milliarder, hvorav 3,5 milliarder er statlige penger. Dette blir en undersjøisk tunnel på 26,7 km med to løp under Boknafjorden mellom Randaberg og Bokn, pluss en 3,7 kilometer lang tunnelarm med ett løp til Kvitsøy. Armen blir fylkesvei. Forventet reisetid blir redusert med om lag 40 minutter, inkludert ventetid på ferjeleiet. Den planlagte dybden på 392 meter under havoverflaten vil gjøre Rogfast til verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Ferjesambandene Mortavika–Arsvågen og Mekjarvik–Kvitsøy legges ned når Rogfast åpnes for trafikk. Dagens E39 fra Randaberg over Rennesøy til Mortavika skal bli omklassifisert til fylkesvei. Stortingsproposisjonen om Rogfast ble godkjent onsdag.

E39 Smiene – Harestad: Bygging av 5 kilometer firefelts vei mellom Smiene i Stavanger og Harestad i Randaberg. Vil gi sammenhengende standard på E39 mellom Eiganestunnelen, som er under bygging, og Rogfast. Nytt kryss ved Harestad gir nødvendig adkomst til Rogfast og inngår i prosjektet. Antatt å koste 3,3 milliarder. Statens andel på 1,35 milliarder skal komme i siste periode (2024–2029). Annen finansiering (i all hovedsak bompenger): 1,95 mrd.

E39 Ålgård – Hove: 14 km firefelts vei fra Ålgård til Hove i Sandnes kommune. Deler av strekningen legges i tunnel. Statlig/annen finansiering: 1,55 mrd. (siste periode) /2 mrd (hele perioden).

Rv 42 Eigerøy bru: Utskifting av dagens bru til Eigerøy. Ligger inne med 310 millioner fra staten i siste periode.

Rv 509 Transportkorridor vest-delen som ikke inngår i bussveien: Bygging av firefelts vei med prioriterte løsninger for buss og tunge kjøretøy fra Sømmevågen via Risavika til kryss med fv. 409 i Sundekrossen. Deler av strekningen inngår i bussvei-prosjektet, der staten vil finansiere 50 prosent av kostnadene gjennom en byvekstavtale. De delene av Transportkorridor vest som ikke inngår i bussveien, forutsettes fullfinansiert med bompenger. Ligger derfor nå inne med 700 millioner i bompenger.

Ny Årsdalstunnel: Prosjektet rv 13 Melkeråna – Årdal i Rogaland omfatter bygging av tunnel med tilstøtende vei for å sikre en skredutsatt strekning i Hjelmeland kommune mot skred. Lang tunnel legges til grunn i tråd med vedtatt kommunedelplan i Hjelmeland og Strand kommuner. Ligger inne med 820 millioner i siste periode.

Suldal-tunnel: Prosjektet rv 13 Lovraeidet – Rødsliane omfatter blant annet bygging av en tunnel med tilstøtende vei for å sikre en skredutsatt strekning i Suldal mot skred. Ligger inne med 800 millioner i siste periode.

E39 Aksdal – Våg: Prosjektet omfatter bygging av firefelts vei på en fellesstrekning med E134 i Tysvær kommune. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

Bysatsing: Storsatsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak på Nord-Jæren. Avklaringer om statens bidrag gjøres i byvekstavtalen. Staten lover å ta halve kostnaden for bussveien. Totalt settes det av 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og belønningsordningen i de ni største byområdene. Staten skal inngå avtale med Nord-Jæren om en byvekstavtale.

Igangsatte veiprosjekter (statlige midler/annen finansiering) - alle med bevilgning i første periode: E39 Hove-Sandved (114 mill./4 mill.), E39 Eiganestunnelen (828 mill./14 mill.), Rv 509 Sømmevågen (inkludert strekning til Sola skole og refusjon: 28 mill./408 mill.), Rv 13 Ryfast (508 mill./1,33 mrd.).

Jernbane (se også over): 51 millioner til nytt vendespor på Ganddal i første periode. Dobbeltspor Sandnes-Nærbø er antatt å koste 8,2 milliarder, men realisering er i det blå. Det ligger inne 30 millioner fra staten i første periode til avklaring av kommunedelplan, og 120 millioner i siste periode for en konseptvalgutredning (KVU) for dobbeltspor fra Nærbø til Egersund. Staten gir 169 millioner til signalanlegg Sandnes-Stavanger og for Ganddal godsterminal. Fylket får etter hvert tilgang på en godspakke på 18 milliarder som «dekker flere fylker». 1,5 milliarder til Grenlandsbanen skal kunne gi vesentlig kortere reisetid på togstrekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger.

Kyst: Det ligger altså inne 115 millioner i siste periode til innseling Stavanger havn. Tiltaket er ikke forklart.

Innser tapt kamp om bompenger

Kvartetten fra Høyre, Frp, KrF og Venstre trekker alle fram helheten som rosinen i pølsen, men de har også sine egne favoritter.

Iselin Nybø (V) trekker fram garantien om 50 prosent statlig finansiering av bussveien, byvekstavtalen og milliardsatsingen i storbyområder på kollektiv, gang, sykkel og for så vidt vei.

Nybø viser til sykkelstamvei og sier det viktigste for dobbeltsporet var å holde framdrift og få en planavklaring.

Olaug Bollestad (KrF) trekker fram forbindelsen mellom Rogfast og Ryfest (Smiene-Harestad) og tunnelbygging og rassikring i Ryfylke.

Roy Steffensen kjører helhetslinjen:

– I løpet av 12 år regner jeg med at det er bygget ferdig fire felt mellom Sandnes og Kristiansand, mens Rogfast, Ryfast, Eiganestunnelen og Transportkorridor vest. Det er en historisk og formidabel satsing, sier han.

– I dette bildet er Nye veier veldig viktig. Uten selskapet, hadde vi måttet presse inn veiprosjekter i første periode, sier Tina Bru (H), som viser til den vedtatte Nye veier-porteføljen (bl.a. E39 Kristiansand-Stavanger) som skal gjennomføres raskere (opprinnelig tenkt 20 år) og billigere (kan spare opptil 30 milliarder).

– Det betyr at vi kan bruke penger på andre prosjekter eller til å redusere bompengeandelen, sier Steffensen.

– Helheten er veldig bra, sier han.

Steffensen innser å ha tapt bompengeslaget.

– Vi mener vi burde klart oss uten, men i forhandlinger har vi tapt den kampen, men vi har vunnet kampen om økt statlig bidrag og økt satsing på vei. Vi har presset bompengeandelen i nye veiprosjekter til cirka 30 prosent, mot cirka 40 prosent i 2013. Vi ble latterliggjort da vi før forrige NTP foreslo 455 milliarder ekstra til NTP. Fire år etterpå er vi omtrent på det nivået vi foreslo. I tillegg har altså bompengeandelen gått ned, selv om bompengenivået er like høyt i denne NTP som forrige målt i kroner, sier han.

– Rogaland er nedprioritert

Torstein Tvedt Solberg (Ap) sier dette er mer skuffende enn det han var forberedt på.

– Regjeringen nedprioriterer Rogaland og setter ny norgesrekord i bompengeinnkreving. Det store bildet er at man ikke prioriterer store infrastrukturprosjekter i Rogaland.

– Rogfast og Bypakke Nord-Jæren er ikke store prosjekter?

– Det er massivt forsinkede prosjekter og langtfra det regjeringen har lovet og kravene lokalt har vært. Det meste av de store, viktige prosjektene framover, som ikke allerede er igangsatt, er blitt forskjøvet og forsinket, sier han.

Publisert:
 1. Nasjonal Transportplan
 2. E39

Mest lest akkurat nå

 1. Ordfører om helseministerens bekymring: - Tror hun har misforstått noe

 2. Massetesting på skole etter koronautbrudd

 3. Skrinlegger «Mongoland 2»: - Den viktigste personen i filmen finnes ikke lenger

 4. Her skjer helgevolden i Stavanger sentrum

 5. Importkongens enorme lager er igjen sprengt etter eventyrlig vekst

 6. Aberdeenflyet fra Stavanger måtte snu