Nytt redningshelikopter uten landingsplass ved Norges største sykehus

Norges nye redningshelikopter mangler landingsplass ved flere store norske sykehus når det tas i bruk. Bent Høie (H) ble advart. Nå lar han seg ikke intervjue.

Norges nye redningshelikopter mangler landingsplass ved flere store norske sykehus når det tas i bruk.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Sykehusbygg, som skulle reformere norsk sykehusbygging, skulle gjøre norske sykehus klare for nye redningshelikoptre fra 2017.

I dag er det statlige foretaket langt unna å innfri oppdraget som ble gitt i 2015. Ved bare ett av åtte sykehus er det gjort tiltak (se fakta). Stavanger er ikke blant disse.

Nytt sykehus på Ullandhaug tilpasses AW101, men før Nye SUS står klar, må akuttpasienter kjøres i ambulanse fra Sola til Våland når Sea King går ut av tjeneste.

I 2015 fikk foretaket Sykehusbygg i oppdrag å klargjøre Ullevål (bildet), SUS i Stavanger og seks andre sykehus for mottak av nytt redningshelikopter. Tiltak har blitt gjort ved ett sykehus.
Sea King, her avbildet på Ullevål, skal fases ut til fordel for AW101.

Langt på overtid

Prioriterte landingsplasser skulle være tilpasset innen 2016. Oslo universitetssykehus (OUS), med Rikshospitalet og Ullevål sykehus, skulle prioriteres først. I dag er ingen tilpasninger gjort ved OUS.

– Det eneste vi har gjort, er å utføre testflyginger med et tilsvarende helikopter fra Danmark for noen år siden, sier Christian Buskop, leder for luftambulanseavdelingen ved Prehospital klinikk ved OUS.

Forsøket viste at det blir for utfordrende å bruke de eksisterende landingsplassene ved Ullevål og Rikshospitalet, ifølge Buskop.

Skeptiske piloter

Forsvarets piloter er skeptiske til å bruke landingsplassene ved Ullevål på grunn av effekten rotorvind har på publikum og trafikk, og fordi landingsplasser ligger for nær fasaden ved Rikshospitalet. Forsvaret ønsker ikke å gi endelige anbefalinger før kunnskap om rotorvind er på plass.

Sola venter på målinger

Målingene skal skje på Sola, men er ikke gjennomført. Dette poenget gjentas i styrepapirer i Sykehusbygg i april 2016, september 2016, februar 2017, september 2017 og november 2018.

I november het det at rotorvind fra AW101 er betydelig kraftigere enn fra dagens Sea King, og sterke vindkast kan medføre risiko for gående, syklende og kjørende, påvirke tak og fasader og skade parkerte biler og gjenstander. Sykehusbyggs prosjektleder foreslo å kontakte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å få prioritert målinger på Sola.

Høie ble advart

Bent Høies departement er prøvd før. I november 2016 hadde man ventet i nesten et år på avklaringer. Da varslet toppsjefene i landets fire helseforetak HOD og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) at det var avgjørende å få avklaringer om rotorvind uten unødig opphold.

Mer omfattende tiltak ble skissert, og direktørene mente det ville bli kritisk hvis landingsplasser på store traumesykehus stenges i mer enn noen få dager. Ullevål ble framhevet som spesielt kritisk siden det har nasjonale og regionale traumefunksjoner og benyttes jevnlig av redningshelikoptre.

TAUS: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Høie vil ikke svare

Før og etter nyttår har Aftenbladet forsøkt å få intervjue helse- og omsorgsminister Høie om saken. Statsråden viser til JD, som har ansvaret for innfasingen av de nye redningshelikoptrene samt sykehustilpasninger.

Dette håndteres i NAWSARH-prosjektet på Sola. JD har ikke flagget når AW101 settes i drift på Sola (som første base), men 330-skvadronen har anslått november-desember 2019.

I et tenkt scenario kan AW101 fra Sola bli sendt til en skipskatastrofe i Oslofjorden - uten tilgang på en tilpasset landingsplass ved Norges største sykehus.

Slik vil det være i god tid framover. For det kan ta alt fra to år til to år og åtte måneder fra beslutning til klargjort landingsplass, ifølge Sykehusbygg og helseregionene.

Les også

RAPPORT: Piloter fikk feil opplæring og brøt prosedyre

Les også

INNRØMMELSEN: For optimistiske helikopter-planer

Les også

SJEKK LISTEN: Problemer tårner seg opp for AW101

– Reell risiko

Sykehusbygg pekte i november på risikoen «for at redningstjenesten ikke har en landingsplass nær sykehus i Oslo når AW101 settes i drift på Rygge».

– Ja, den risikoen er reell, bekrefter Buskop.

Men når Rygge tar AW101 i drift, er trolig både Sola, Ørland, Banak og Bodø i sving. Ifølge Buskop er Sykehuset Østfold i dag det eneste sykehuset på Østlandet med OK landingsplass for både Sea King og AW101.

– De to landingsplassene på OUS er ikke egnet eller anbefalt i det hele tatt for AW101. Vi er klar over utfordringene og må finne løsninger, sier Buskop.

– Situasjonen er ikke optimal, men normalt er det akseptabelt for redningstjenesten å levere en pasient til en ambulanse i nærheten, for eksempel ved Voldsløkka i Oslo, som deretter kjører til sykehuset. Jeg synes ikke vi kan si at dette kan gå ut over liv og helse. Hvis vi mener at det gjør det, så lander vi selv om det ikke er landingsplass. Såpass «frekke» er vi, sier avdelingslederen med Sea King-bakgrunn.

– Du får alltid satt ned helikopteret et eller annet sted. Hvis vi må og tidsnøden er stor, så lander vi med AW101 selv på dagens landingsplasser. Da ødelegger vi noen solskjermer og blåser bort noe støv. Men det vil være uklokt å lande AW101 på dagens landingsplasser om det ikke er tvingende nødvendig, sier han.

HOVEDANSVARLIG: Innfasingen av nye redningshelikoptre samt tilpasninger ved sykehus ligger i et prosjekt som tilhører Justis- og beredskapsdepartementet, som Tor Mikkel Wara (Frp) styrer.

Saken på 1–2–3–4

 • Rotorvind stopper videre arbeid.
 • Framdrift betinger anbefaling eller aksept fra Forsvaret.
 • Forsvarets flygere ønsker mer info om og målinger av rotorvind.
 • Målinger har dratt ut i tid.

Slik oppsummeres saken i et notat i Sykehusbygg.

På spørsmål om det er alvorlig at redningstjenesten risikerer å stå uten landingsplass nær Oslo-sykehus når AW101 settes i drift.

– Dersom eksisterende landingsplasser ikke kan benyttes, og alternative landingsplasser må benyttes, må konsekvensen av dette utredes, svarer Kristin Gjøvåg, kommunikasjonsansvarlig i Sykehusbygg, i en e-post.

Hun opplyser at:

 • Planlagte testflyginger vil avklare hvilken løsning som velges.
 • Midlertidig landingsplass er ikke utredet for Rikshospitalet, men det kan være muligheter på nordsiden eller ved innkjørsel. Ullevål kan også være et alternativ.
 • Parkeringsplass på Ullevål kan være et alternativ og kan etableres i løpet av relativt kort tid.

Slik begrunnes forsinkelsene

JD opplyser at:

 • Ikke-utførte målinger av rotorvind skyldes utfordringer med produksjon, sertifisering og ytelsesdata for de nye helikoptrene.
 • Før tester på Sola kan utføres, må utstyr kalibreres. Noe ekstrautstyr må også festes på helikopteret som først må sertifiseres.
 • Planen er å foreta testflyginger med eksisterende landingsplass på Ullevål, men dette kan avhenge av resultatet av testene på Sola.
 • Alternativet kan være å benytte en parkeringsplass ved Ullevål som i så fall reserveres for AW101. En slik alternativ løsning kan være på plass i løpet av kort tid.
Publisert: