Utsette salet av Tveit

Saka om sal av Tveit vidaregåande skule er utsett.