Hull i tilbudet for psykisk syke

— Mye tyder på at vi mangler et tilbud for psykisk syke som er for friske til å være innlagt på sykehus, men som er for syke til å komme hjem til leilighet eller bofellesskap, mener Per A. Thorbjørnsen (V)

Publisert: Publisert:

Psykiatrisk avdeling har redusert antall plasser. Levekårspolitikere i Stavanger er bekymret for at pasienter som ikke er friske nok til å bo hjemme får et for dårlig tilbud. Foto: Thomas Fosse

Han tok opp saken i et spørsmål i kommunalstyret for levekår i Stavanger tirsdag kveld. Her tok han til orde for at rådmannen bør utrede behovet for et forsterket kommunalt/statlig bo— og behandlingstilbud for denne gruppen.

— Som kjent har psykiatrisk avdeling redusert antall plasser fram til høsten. Det er naturlig at det får konsekvenser for brukere/pasienter også fra Stavanger. Det er ingen uvanlig situasjon at sykehuset ønsker å skrive ut pasienter, mens kommunen sier nei fordi det faglige tilbudet ikke er tilstrekkelig. Senest i går mottok jeg en henvendelse fra en fortvilet far. Det er vanskelig å vurdere om utskrivingen skjer som følge av stort press på sengeplassene, eller at det er kommunen som ikke har bygget opp tilstrekkelig med kompetente tilbud, sa Thorbjørnsen.

Mangler et mellomtilbud

— Det ser ut som om vi mangler et tilbud mellom sykehus og base/bofellesskap: Et forsterket tilbud til personer med dobbel/enkeltdiagnose, ofte utagerende. Personer som er for syke til å kunne bo i det kommunale tilbudet som de kom fra før innleggelse, og for friske til å få behandling på sykehuset. Et slikt tilbud kan fort bli aktuelt når samhandlingsreformen nå snart også skal omfatte psykiatri og rus. For somatisk syke har vi intermediær avdeling på Stokka sykehjem, jeg tror vi også trenger en "interpsykiær" avdeling for psykisk syke, sa Thorbjørnsen videre.

Avventende direktør

Spørsmålet han fremmet var om kommunaldirektøren ville ta initiativ til å utrede et slikt tilbud.

Men kommunaldirektør Per Haarr ville ikke gjøre det nå. Han vil først vente og se hva staten kommer med når samhandlingsreformen også skal omfatte psykiatri og rus.

— Jeg har forståelse for at spørsmålet kommer. Vi har utskrivningsklare psykiatriske pasienter som klart er gråsonepasienter. Vi har inngått en avtale med sykehuset om utskriving. Samhandlingsreformen er ikke iverksatt ennå for psykiatri og rus. Innen somatikken har samhandlingsreformen finansieringsordninger, det har vi ikke for psykiatri og rus. Vi har heller ikke øyeblikkelig hjelp plasser i kommunen. I denne omgang må vi bruke de etablerte strukturene, og så må vi avvente hvilke føringer og incitamenter staten kommer med, sa Haarr.

Thorbjørnsen var ikke fornøyd med svaret:

— Jeg er usikker på om dagens struktur ivaretar dagens behov. Jeg tror departementet vil være interessert i at vi oppretter en slik enhet før de kommer med sitt.

Prøveprosjekt

Sissel Stenberg (Frp) var opptatt av det samme som Thorbjørnsen.

— Å definere utskrivingsklare pasienter er ingen enkel sak. Det er avgjørende viktig for pasientene at det er gode rutiner mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sikrer pasientene så godt som mulig, ikke minst i forbindelse med utskriving. Den enkelte pasient må sikres den oppfølging som tilstanden krever, sa hun.

Stenberg ønsker at Stavanger skal søke staten om midler til et prosjekt, et prosjekt for å prøve ut gode løsninger, blant annet på utskriving og oppfølging av psykisk syke. Spørsmålet hennes var om direktøren vil gjøre det.

Lunken direktør

— Det er viktig med gode overganger fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Vi har tatt initiativ til et møte med direktøren for psykiatrisk avdeling for å se på rutinene og på hvordan vi kan få til et enda tettere samarbeid, sa Haarr, som ikke ville gå i gang med et prosjekt nå. Han minnet om at KS mener det er for tidlig å innføre samhandlingsreformen med nye betalingsmodeller innen psykiatri og rus i 2014.

Publisert: