• At det skal opprettes seks nye dagsenterplasser for ved Hillevåg arbeidsgård, mener flere politikere er den beste nyheten på levekårsbudsjettet. Linda Karlsen er en av de 62 som har dagsenterplass her. Anders Minge

81 personer uten tilbud

Det er langt flere utviklingshemmede enn de som står på kommunens venteliste som mangler et aktivitetstilbud.