• Thor Magne Seland (i midten) og Høyre har teke ansvar og føreslår eigedomsskatt på næringseigedom i Sandnes. Det kan gje kommunen 35 millionar kroner ekstra til tenester kvart einaste år. Arbeidarpartiet med gruppeleiar Annelin Tangen og ordførar Stanley Wirak er sterkt for eigedomsskatt akkurat som SV og Sp, men alle stemmer mot av omsyn til Framstegspartiet. FOTO: Jarle Aasland

Budsjettparadokset i Sandnes

Høgre tek belastninga med å føreslå eigedomsskatt på næringseigedom for å betra tenestetilbodet til innbyggarane i Sandnes. Ap, SV og Sp er sterk for eigedomsskatt, men stemmer mot!