Kommunane bør finne ledige gardsbruk for sal

Distriktskommunane bør senda brev til dei som eig gardar som ikkje lenger blir drivne, og føreslå sal.