• Slike bomstasjoner skal det bli flere av fra og med 2017. Dette betinger en smidig prosess via kommunestyrer, bystyrer, fylkesting og Stortinget. Blir det mange nok humper i veien, er det et scenario at Stavanger-regionen kan stå uten bomring i flere år. Anders Minge

Her er Solas bompengekrav til fylkeskommunen

— Fjern rushtidsavgiften og oppretthold en høy rabatt for dem som har brikke, sier Sola-ordfører Ole Ueland (H), som samtidig advarer mot at bompenger brukes til å finansiere busstilbudet.