Frivillig innsats på eldresentra

Tilskotet frå kommunen går til løn og andre driftsutgifter ved dei åtte eldresentra. I tillegg blir det lagt ned svært mange timar frivillig arbeid for å betra eldre si helse og trivnad.