Opnar for bustad-område på Li

På Li i Riska bydel blir mange hytter bruka som heilårsbustader. Politikarane i Sandnes vil nå at eit tett folka LNF-område blir omregulert.