• Økt ostetoll gir økt handlingsrom til å øke melkeprisen til bonden med 23 øre, mener Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Svein Hagen

Bondekrav på 47.000 kroner per årsverk

Bondeorganisasjonene legger fram et krav på snaut 2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. I tillegg foreslås en særskilt statlig investeringspakke på 1,1 milliarder årlig i fem år.