• Jon Ingemundsen.

Trafikkulykke på Askjesundbrua