Her ble seig olje, asfalt, en septiktank og søppel begravd under Ryfast

Entreprenøren sa at alt var i orden. Nå vurderer Statens vegvesen å trekke inn politiet etter at asfalt, betong, maskindeler, søppel, rør, kum, septiktank og olje ble begravd under Ryfast-prosjektet.

Septiktank under en rundkjøring, betonggulv og asfalt fra tidligere verksted, kum og kumlokk, oljelense, oljeavskiller, sandfang og vaskeplass, rør med seig olje, kum fylt med 11 kubikk til dels tykk og grøtete olje, maskindeler og søppel. Alt dette ble begravd under det som i dag er kollektivterminalen ved tunnelmunningene på Solbakk i Strand kommune. Foto: Pål Christensen

 • Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:

Hadde oppdagelsen ikke blitt gjort, ville olje ha lekket ut ukontrollert i fylling og sjø i løpet av noen år, og stabiliteten til fyllingen hadde blitt svekket.

Det er blant konklusjonene etter en rekke funn under arbeid med det som i dag er kollektivterminalen ved tunnelmunningene på Solbakk i Strand kommune:

 • Septiktank under en rundkjøring.
 • Betonggulv og asfalt fra tidligere verksted.
 • Kum og kumlokk.
 • Oljelense.
 • Oljeavskiller.
 • Sandfang og vaskeplass.
 • Rør med seig olje.
 • Kum fylt med 11 kubikk til dels tykk og grøtete olje.
 • Maskindeler og søppel.

Ingenting av dette var fjernet.

Her tømmes og spyles en forlatt oljeutskiller 30. april 2019 på Solbakk i Strand kommune under Ryfast-prosjektet. Noen bilder i denne artikkelen viser at Stangeland Maskin rydder opp. Stangeland Maskin var ikke involvert i selve hendelsen. Foto: STATENS VEGVESEN

Ba om unnskyldning

På et oppvaskmøte poengterte Statens vegvesen funn også av skytematte og rester av tunnelduk i fyllingen på området. Da fikk ansvarlig entreprenør, Marti, spørsmål om Vegvesenet kan forvente seg flere funn.

Daglig leder Åsmund Ellingsen i Marti Norge sier dette er en uønsket hendelse som ikke skulle ha skjedd.

– Det har vært en feil hos oss. Den er heldigvis rettet opp i. Egentlig har jeg ikke så mye mer å si enn det, sier Ellingsen i Marti.

På oppvaskmøtet opplyste en prosjektleder i Marti at det ikke er tvil om at Marti har gjort en feil og at dette er Martis ansvar.

«Marti vil ikke forsøke å komme bort fra ansvaret og ber om unnskyldning for at dette har skjedd», heter det i møtereferatet til Statens vegvesen.

 1. Innløpsrør fullt av seig olje. Stangeland Maskin var med på opprydningen, men var ikke involvert i hendelsen. Foto: STATENS VEGVESEN

 2. Fra avdekking av innløpsrør til oljeutskiller. Stangeland Maskin var med på opprydningen, men var ikke involvert i hendelsen. Foto: STATENS VEGVESEN

– Meget kritisk

Statens vegvesen har kategorisert hendelsen som «meget kritisk», alvorlig og uønsket. Neste alvorlighetsgrad er katastrofal.

Oppdagelsen ble gjort av Stangeland Maskin under arbeid med kollektivterminalen på Solbakk – etter entreprenør Martis arbeid med Solbakktunnelen. Stangeland Maskin som ryddet opp etterpå, var ikke involvert i hendelsen.

Marti hadde opprydningsansvar og bekreftet ifølge en rapport at oljeavskilleren, som skiller olje og bensin fra slam og partikler som er tyngre enn vann, var tømt og vasket. Også asfalt skulle være fjernet og betongdekker knust.

Nærmere undersøkelser og en kontroll 30. april avdekket imidlertid at oljeavskilleren «bare» var fylt over med av sprengsteinsmasser. Kummen var intakt og fylt med rundt 11 kubikkmeter olje. Inni kummen var alle installasjoner intakt. Ingenting var fjernet. Oljelensen fløt oppå olje.

 1. Alle installasjoner var intakt på innsiden av kummen. Ingenting var fjernet, og oljelensen flyter oppå olje. Foto: STATENS VEGVESEN

 2. Oljen var ekstremt tykk/grøtete ved da en fjerdedel gjensto inni tanken. Foto: STATENS VEGVESEN

Etter hvert som mer og mer olje ble pumpet ut, ble oljen stadig fastere. Noe av oljen var «ekstremt tykk/grøtete», heter det i en rapport.

Rør fylt av seig olje ble gravd opp.

Sandfang skiller ut grus, sand og jord fra vann. Stangeland Maskin avdekket et delvis knust sandfang fylt med olje og slam som lakk ut.

Per 14. mai viser bilder at deler av verkstedgulvet i betong var fjernet og at det gikk nedgravde rør mellom en nedgravd vaskeplass (under midtrabatt på ferdig vei) og en oljeutskiller.

Verkstedgulvet strakte seg blant annet under en opparbeidet rundkjøring. Også septiktanken lå under asfalt i rundkjøringen.

En slisserenne, som leder vann bort fra fast dekke eller brukes til drenering av for eksempel tunneler, ble funnet. Slisserennen var «fullstendig forseglet med olje og slam».

Fra det nedgravde sandfanget gikk det rør begravd under ny vei.

Det ble blant annet funnet rør og slisserenne fylt med olje, maskindeler og søppel fra verksted.

 1. Avdekking av innløpsrør og oljeavskiller. Foto: STATENS VEGVESEN

 2. Slisserenne var fylt med olje, maskindeler og søppel fra verksted. Foto: STATENS VEGVESEN

Risa avviser skyld

– Entreprenøren Marti og underentreprenør Risa har påtatt seg det hele og fulle ansvaret, lagt seg flat, beklaget forholdet og tatt alle kostnader. Vi ser meget alvorlig på dette, sier Ryfast-prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Erlend Fiskum, samferdselsdirektør i Risa, sier at verken Statens vegvesen eller Marti har stilt Risa til ansvar.

Riska har ikke påtatt seg noe ansvar, Risa har bare fulgt instruksene fra Vegvesenet og Marti, ifølge Fiskum.

– Dette er en sak mellom Statens vegvesen og Marti, og det er spesielt at Statens vegvesen nevner oss på denne måten, sier Fiskum.

– Ble alt dette gravd ned bevisst?

– Det må du spørre Marti eller Statens vegvesen om. Vi har uansett ikke hatt noe glede av å grave noe ned. Vi har jobbet timebasert og har gjort det vi har fått beskjed om å gjøre, sier Fiskum.

Ellingsen i Marti sier han har ingen grunn til å tro at noen har gjort noe sånt med overlegg.

Eiterjord sier Statens vegvesen formelt forholder seg til Marti, men at de ikke kan koste under teppet det andre har utført på vegne av Marti.

– Vi har tydelig kommunisert til entreprenøren at vi ser svært alvorlig på forholdet. Vi forholder oss til kontrakten vi har med Marti. Hovedentreprenøren har ansvar for at også underentreprenører opptrer i tråd med ramme- og regelverk. Hvis Risa bare har gravd ned ting fordi de fikk beskjed om det, så høres det meget spesielt ut, sier Eiterjord.

 1. Avløpsrør fra slisserenne i verkstedgulv var fullstendig forseglet med olje og slam. Foto: STATENS VEGVESEN

 2. Avløpsrør fra slisserenne i verkstedgulv var fullstendig forseglet med olje og slam. Foto: STATENS VEGVESEN

Vurderer politianmeldelse

Vegvesenet har ikke politianmeldt forholdet, men en eventuell anmeldelse vurderes på regionveikontoret, som nå sluttbehandler saken, opplyser Eiterjord.

Også krimseksjonen i Vegdirektoratet har vurdert saken, men Eiterjord vil ikke si noe om vurderingen derfra, utover at seksjonen ser på dette som alvorlige brudd.

– Dette ble oppdaget i april-mai. Noen vil kanskje mene at det har tatt lang tid å vurdere alvorligheten?

– Regionveikontoret og Fylkesmannen ble raskt koblet på, og vi fikk raskt ryddet opp i dette i samråd med Fylkesmannen. Vi har sagt tydelig fra til entreprenør om at dette er et kontraktsbrudd og tillitsbrudd. Enhver entreprenør som bryter regel- og rammeverket, begår et alvorlig tillitsbrudd, sier Eiterjord.

– Hvorfor ser Vegvesenet «meget alvorlig» på dette?

– I praksis er dette ulovlig utslipp til ytre miljø, og dette er noe vi hver dag henger over entreprenøren for å unngå. Når tilliten og kontraktsbestemmelsene brytes, ser vi alvorlig på det, sier Eiterjord.

Han vil ikke bruke merkelappen miljøkriminalitet og viser til at saken er til vurdering hos regionveikontoret.

– Dette er alvorlig, og forurensningen skulle ikke vært der. Heldigvis har vi klart å rydde opp i samråd med Fylkesmannen, slik at det ikke har fått alvorlige konsekvenser eller blitt alvorlige utslipp av at noe ble gravd ned i «nattens mulm og mørke», sier Eiterjord.

Han vil verken spekulere i motiv eller om dette ble gjort bevisst eller ei.

Ifølge et dokument i saken bekreftet Marti at oljeavskiller var tømt og vasket, at tanken var delvis fjernet og fylt med pukk, at asfalt skulle være fjernet og betongdekker knust. Det stemte ikke.

– Hvorfor valgte Vegvesenet å gjøre nærmere undersøkelser – etter at Marti bekreftet at alt var i orden?

– Fordi vi oppdaget at det lå ting der da vi begynte på grunnarbeidene. Vi ble mistenksomme, gravde videre og gjorde funn. Samtidig ville dette ha blitt oppdaget til slutt uansett. Dette viser også at de ikke nytter å prøve å lure oss.

– Fikk hendelsen konsekvenser for framdriften av Ryfast-prosjektet?

– Det gikk noen uker, ja, før vi kom i gang igjen med arbeidene med kollektivterminalen, sier Eiterjord.

 1. Her er maskindeler og søppel fra verksted som var inni et rør. Foto: STATENS VEGVESEN

 2. Spyling og tømming av rør fra slisserenne i verkstedgulv. Foto: STATENS VEGVESEN

Hva skjedde i juni 2018?

Ellingsen i Marti hevder at det i juni 2018, ble tatt en «felles avgjørelse» av Marti og Vegvesenet om ikke å fjerne septiktanken og betonggulvet. Ellingsen har ikke besvart hvordan denne beslutningen ble begrunnet.

Dette er helt ukjente opplysninger for Eiterjord.

– Dette er en veldig spesiell beskrivelse, ikke minst fordi Marti har lagt seg helt flat og har beklaget forholdet sterkt, sier Ryfast-sjefen.

– Dette kommer fra toppsjefen til Marti i Norge?

– Jeg er veldig forundret over dette.

– Har dere disse beklagelsene skriftlig?

– Det er nedfelt i byggemøtereferat, der det bekreftes at Marti tar alt av opprydning, sier Eiterjord.

– Det er ukjent for deg at septiktank og betonggulv aldri skulle fjernes?

– Ja, det er ukjent for meg. Selvfølgelig var det aldri planen at noe skulle bli liggende der, sier Eiterjord.

Ifølge Fylkesmannen i Rogaland ligger det noe forurensning som er kapslet igjen under bakken. Også en vaskeplass for maskiner er lagt igjen.

 1. Fjernet verkstedgulv. Bildet er fra en rapport om funnene i forbindelse med arbeid på det som skulle bli kollektivterminal på Solbakk i Ryfast-prosjektet. Foto: STATENS VEGVESEN

 2. Spyling og tømming av rør mellom nedgravd vaskeplass og oljeutskiller. Foto: STATENS VEGVESEN

Marti presiserer at selskapet tar denne feilen på det største alvor.

– Forholdet er brakt i orden på beste måte. Vi skulle gjerne ha sett at dette var ugjort, men sånn er det, og da har samfunnet, Vegvesenet, Fylkesmannen og andre sine prosedyrer, sier Ellingsen.

– Har dette fått konsekvenser for natur og miljø?

– Ut fra den kunnskapen jeg har, ble dette oppdaget før det hadde fått noen skadelige virkninger, sier han.

– Har dette fått konsekvenser for Marti eller samarbeidspartnere?

– Nei, vi har gått den lange veien og fått forholdene brakt i orden. I et hektisk prosjekt medfører det ekstraarbeid, aktiviteter og kostnader for oss. Dette er noe vi tar det hele og fulle ansvaret for, sier Ellingsen.

Publisert:

Mest lest

 1. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 2. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 3. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

 4. Kjørelærer: – Mange må vente for lenge på å få kjørt opp. Nye bestillingsregler bidrar til kaos

 1. Statens vegvesen
 2. Stangeland Maskin
 3. Ryfast
 4. Miljø
 5. Utslipp