Dette er Støres rehabiliteringsplan

Jonas Gahr Støre (Ap) vil opprette et nasjonalt nettverk for rehabilitering og gi pasienter rett til fritt å velge behandlingssted. – Ikke godt nok, sier Høyres Bent Høie, som krever en egen, forpliktende opptrappingsplan.

Publisert: Publisert:

Helse - og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, her under årets landsmøte til Arbeiderpartiet, har fire grep som skal bedre dagens rehabiliteringstilbud. Foto: Jonas Haarr Friestad

Leder for Stortingets helse — og omsorgskomité, Bent Høie (H), har i flere år etterlyst en forpliktende opptrappingsplan på rehabilitering fra de rød-grønne. Tirsdag ettermiddag møter han helse - og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til debatt i Haugesund under Norges største rehabiliteringskonferanse.

— Vi trenger en forpliktende, politisk opptrappingsplan, for å løfte satsingen på rehabilitering. Det har vi ventet på i åtte år, sier Bent Høie til Aftenbladet.

Han mener dagens praksis i all for stor grad er basert på tilfeldigheter, og krever at det kommer på plass et system som sikrer like rettigheter til pasientene.

— I dag styres den enkeltes behandling i altfor stor grad av hvordan tilbudet er i kommunen de bor i. Slik kan vi ikke ha det, sier Høie, som er blant favorittene til jobben som helseminister dersom det blir borgerlig regjering etter valget.

Skeptisk til flere planer

Jonas Gahr Støre lover at rehabilitering skal være et klart satsingsområde, dersom han fortsetter som helseminister i fire nye år. Han er imidlertid ikke enig med Høie i at det er behov for en egen forpliktende plan for å lykkes.

— Jeg er generelt skeptisk til å ha egne, forpliktende handlingsplaner for hvert område som trenger et løft. Det svekker helheten, sier Støre til Aftenbladet.

Helseministeren påpeker videre at Høyre ikke er særlig forpliktende.

— Pengene de lover tar de fra sykehusrammen, og det skal også dekke rustiltak, sier Støre, og fortsetter:- Samhandlingsreformen er en forpliktende, overordnet plan, med en klar ansvarsfordeling. Vi trenger ikke lage flere planer på områder underlagt denne. Jeg er større tilhenger av et forpliktende engasjement innen et helsevesen som snakker godt sammen, og har tro på at en god finansiering framfor store skattekutt, samt tett dialog mellom sykehus og kommune, er det som skal til for å løfte rehabiliteringstilbudet.

Høie på sin side holder fast ved at forpliktelser er helt nødvendig.

— Vi har behov for forpliktende planer og mer penger. Høyre lover begge deler, påpeker han.

Fire grep

Hva de rød-grønne vil gjøre helt konkret for å løfte satsingen på rehabilitering, summerer Støre opp i fire punkter. Det første har han kalt hverdagsrehabilitering.

— Behandlingen avsluttes sjelden i sykehusene. En god rehabilitering handler om hvordan overgangen til en ny hverdag organiseres, sier Støre, og utdyper:- Vi må tilrettelegge bedre for hjelp der hvor folk bor. For å få dette til å fungere, er vi avhengig av at kommunene har tverrfaglige grupper med for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det handler rett og slett om å jobbe mer helhetlig. Rehabilitering er et vidt felt som spenner fra alvorlige trafikkskader til problemer som krever mindre opptrening og behandling. Men felles for alle som trenger hjelp og tilrettelegging, er at de skal finne tilbake til en hverdag etter endt medisinsk behandling på sykehus.

Punkt to på Støres liste handler om å gi pasienter muligheten til fritt rehabiliteringsvalg. Tanken er at dette skal organiseres på samme måte som fritt sykehusvalg. Det tredje punktet er et forslag om å etablere en ny samarbeidsarena mellom kommunene og sykehusene, slik at pasienten får en enkel overgang fra behandling i spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Her har allerede helseministeren gitt tilskudd på 30 millioner kroner til et pilotprosjekt for å følge opp kronikere i kommunen.

— Til slutt ønsker jeg å opprette et nasjonalt nettverk for rehabilitering, forteller Støre, som har bedt Helsedirektoratet om å invitere et bredt spekter av fagfolk til å komme med innspill til løsninger på hvordan dette kan organiseres best mulig.

Dialog viktig

- Med fritt sykehusvalg har pasienten mulighet til å velge det mest egnede stedet for behandling, men hva skjer når kommuner ikke kan tilby god oppfølging videre. Kan man forvente at alle kommuner skal ha spesialkompetanse når ikke helseforetakene har det, og er det ikke en fare for at kommunene får for mye ansvar når man satser mindre på oppfølging i private institusjoner?

— Det er klart at ikke samtlige kommuner fullt ut vil kunne tilby et optimalt behandlingstilbud innen alle rehabiliteringsfelt. Da er det viktig med god dialog med sykehus og spesialisthelsetjeneste. Det er ikke slik at all kontakt blir brutt så fort en pasient blir sendt hjem fra behandling i spesialisthelsetjenesten. Det handler om å finne en god plan for den enkelte pasient, og den planen har jeg tro på at ansatte i helsevesenet er best egnet til å komme fram til, sier Støre.

Bent Høie (H) etterlyser en forpliktende opptrappingsplan på rehabilitering fra helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) Foto: Siv Dolmen

Publisert: