Statsbudsjettet: Dette får Rogaland

Regjeringen setter blant annet av 474 millioner til store veiprosjekter i Rogaland og legger opp til at rushtidsavgiften fjernes. I tillegg skal det brukes 13 millioner kroner på å satse på Storhaug.

Det går mange samferdsels-millioner til Rogaland.
Publisert: Publisert:

Samferdsel

icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Vei:

E39 Eiganestunnelen:

 • Regjeringen setter av 115 millioner kroner i statlige midler, og det er lagt til grunn 1 million kroner fra bompengeselskapet.

E39 Sørmarka – Smeaheia (Sykkelstamveien):

 • Regjeringen setter av 15 millioner kroner til prosjektet som inngår i Bypakke Nord-Jæren. Midlene går til den første utbyggingsetappen av en høystandard sykkelvei langs E39 mellom Sandnes og Stavanger.

E39 Rogfast:

 • Regjeringen setter av 200 millioner kroner i statlige midler og det forutsettes 650 millioner kroner fra bompengeselskapet.

Rv. 13 Ryfast:

 • Regjeringen setter av 144 millioner kroner i statlige midler og forutsettes 257 millioner kroner fra bompengeselskapet.

Diverse tiltak:

 • trafikkstyring på E39
 • ombygging av Aksdalkrysset på E39, Tysvær kommune
 • gjennomføring av flere tiltak mot utforkjøringsulykker
 • forsterking av midtoppmerking på E134, Haugesund kommune
 • utbedring av Håklepptunnelen på E39, Bokn kommune.
 • utbedring av Hjelmeland og Nesvik ferjekaier på rv. 13, Hjelmeland kommune.
 • bygging av gang- og sykkelvei mellom Ølen og Ølensvåg på E134, Vindafjord kommune
 • utbedring av E39 Byhaugtunnelen, Stavanger kommune

Planlegging:

 • kommunedelplan for strekningen E39 Bokn-Stord


Jernbane:

Jærbanen: Videreutvikling av togtilbudet

 • Regjeringen setter av 31 millioner kroner for å videreutvikle dagens togtilbud på Jærbanen. 21 millioner kroner går til planlegging og avklaringer på kommunedelplannivå for et mulig dobbeltspor Sandnes-Nærbø. 10 millioner kroner er satt av til å starte byggingen av vendespor på Ganddal.

Programområde «Kapasitetsøkende tiltak»:

 • Det prioriteres å bygge ut togparkering på Kvaleberg. Dette er en del av de 761 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet.

Programområde «Stasjoner og knutepunkter»:

 • Det prioriteres ulike stasjonstiltak som inngår i byvekstavtale for Nord-Jæren. Dette er en del av de 280 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak rettet mot å bedre kapasiteten, tilgjengeligheten og sikkerheten på togstasjoner.

Sørlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler:

 • I tråd med regjeringens bompengeavtale av settes det av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Sørlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Kyst:

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene:

 • Fra 1. januar overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene. 4,8 millioner kroner er fordelt til Rogaland.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene:

Byvekstavtale for Nord-Jæren

 • Samferdselsdepartementet foreslår at rushtidsavgiften under gitte forutsetninger kan fjernes dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette gjennom vedtak. Staten er innstilt på å øke det statlige bidraget med inntil 50 millioner kroner per år i avtaleperioden om de lokale partene blir enige om en avtale uten rushtidsavgift og det lar seg realisere innenfor nullvekstmålet.
 • 190 millioner kroner til Bussveien. Regjeringen vil tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.
 • Om lag 55 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtrafikktiltak langs riksvei i 2020, hovedsakelig utbyggingen av Sykkelstamveien.
 • 50 millioner kroner for å redusere billettprisen på kollektivtransport i Rogaland.

Regionale utviklingsmidler

 • Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner til Rogaland fylkeskommune.

Områdesatsinger

 • Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til Stavanger kommune for områdesatsinger på Storhaug.

Kunnskap og utdanning

 • 700.000 til UiS som skal gå til 15 nye studieplasser.
 • 8,8 millioner kroner til Jobbsjansen del B som skal sikre at innvandrerungdom får bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.
 • 870.000 kroner til mentor- og traineeordninger i fylkeskommunens ramme.
 • 570.000 kroner til etablereropplæring for innvandrere i fylkeskommunens ramme.
 • å gi Universitetet i Stavanger 40 prosent husleiekompensasjon for leie av arealer ved Stavanger Universitetssjukehus.

Klima, vern og miljø

 • Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,3 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.
 • Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasats, i 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • 80 millioner kroner til Klimasats for utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger.

Flom- og skredsikring

 • Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader. Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Rogaland vil bli prioritert i 2020.

Petroleum

 • Her får Oljedirektoratet 498 millioner kroner og Petoro 360 millioner kroner. Totalt 858 millioner kroner.

Helse

Stavanger universitetssjukehus:

 • Regjeringen foreslår å utvide lånerammen til nytt sykehus i Stavanger med 60 millioner 2020-kroner knyttet til universitetsarealer for Universitetet i Stavanger, med en lånebevilgning på 30 millioner kroner i 2020.

Kultur

Museum:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 850 000 kroner i økt driftstilskudd til Jærmuseet.
 • 12,8 millioner kroner til Norsk Oljemuseum. Det er et kutt på 1,2 millioner, ifølge NRK Rogaland.

Kulturbygg:

 • 10 millioner kroner til Dalane Folkemuseum, formidling i Jøssingfjord Vitenmuseum og Helleren-husene.
 • 11,2 millioner kroner til Museum Stavanger.

Film:

 • 17,5 millioner kroner til de regionale filmvirksomhetene. Tilskuddene til Filmkraft Rogaland og Mediefondet Zefyr vil øke som følge av dette.

Forsvar

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 30 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Rogaland i 2020. Midlene vil bli benyttet til å videreføre prosjektet for oppgradering og utvikling av baneanlegg på Vatne/Svartemyr og til et nytt våpenlager på Madla.
 • Sjøforsvarets og Luftforsvarets rekruttutdanning videreføres på Madla.

Forskning og innovasjon i næringslivet

 • Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til om lag 9 milliarder kroner.

Marin forskning

 • Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020.

Marin søppel

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling.

Maritim næring

 • Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 830 sjøfolk i Rogaland omfattet av tilskuddsordningen.

Mineralnæringen

 • Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Direktoratet for mineralforvaltning med 3,58 millioner kroner

Nysnø

 • Regjeringen foreslår at Nysnø tilføres 700 millioner kroner i 2020. Det innebærer nesten en dobling av kapitalen i selskapet.

Innovasjonslån

 • Regjeringen foreslår å øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Rogaland 94,4 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen.
Publisert: