- Norge trenger ett års kornlager

Fallende norsk kornproduksjon, kombinert med økt framtidig import-usikkerhet, taler for snarlig å gjeninnføre beredskapslagring av korn, hevder fersk rapport.

Den globale forsyningssituasjonen for korn kan bli mer anstrengt. I Norge er kornarealene og kornproduksjonen markert synkende.
Publisert: Publisert:
Etter det elendige været i 2011-sesongen dekket import over 80 prosent av matkornbehovet i 2012.
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Norge er stadig mindre selvforsynt med mat— og fôrkorn, begge deleravgjørende for matsikkerhet. Fra 1991 til 2012 har det totale kornarealet falt med 763.500 dekar.

Det tilsvarer over to tredeler av det samlede jordbruksarealet i Rogaland. Bare fra 2011 til 2012 gikk 51.866 dekar ut av produksjon.

Gal vei

For 10 år siden ble mindre enn en tredel av kornforbruket i Norge dekket av import. I 2030 kan importandelen i verste fall overgå norsk produksjon.

Samtidig er målet i den nye landbruksmeldingen å øke landbrukets matproduksjonen, inklusiv korn i takt med folkeveksten. Det vil sin med 20 prosent innen 2030. Tap av kornarealer og fallende kornproduksjon henger sammen svak lønnsomhet, nedbygging av jord, dårlig jordskjøtsel og nedprioritering av forskning, undervisning, rådgiving og forvaltning som er viktig for avlingsfremgang, påpekte et regjeringsnedsatt ekspertutvalg i vinter.

- Dramatisk

— At vår egen produksjon faller så mye i forhold til vårt forbruk er dramatisk. Jeg mener vi ikke har noe annet valg enn både å øke nasjonal kornproduksjon, samtidig som vi styrker lagerkapasiteten for både mat- og fôrkorn, sier Christian Anton Smedshaug.

At vår egen produksjon faller så mye i forhold til vårt forbruk er dramatisk.

Han er administrerende direktør i Agri Analyse (tidligere Landbrukets utredningskontor). På oppdrag fra Norsk Felleskjøp har analyseinstituttet laget rapporten "Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring."

Rapporten legges fram på et seminar om matsikkerhet i Oslo i dag. Den anbefaler å gjeninnføre en ordning for norsk kornberedskap med lagre som tilsvarer 12 måneders import av mat- og fôrkorn, samt soya. Dette kan sikre forsyningssituasjonen i hele verdikjeden.

Penger ingen garanti

Agri Analyse peker på nye former for usikkerhet på de internasjonale markedene hvor Norge kjøper korn, samtidig som etterspørselen øker.

  • Kun en liten andel av verdens kornproduksjon omsettes internasjonalt. Noen få land står for det meste av eksporten.
  • Klimaendringer og andre trusler mot global matforsyning, ikke minst kornproduksjon, kan gi mindre tilbud og økte priser.
  • Selv om Norge er et riktig oljeland, er det ikke sikkert at betalingsevne er noen garanti i en knapphets- eller krisesituasjon.

I 2011 ble partene i jordbruksoppgjøret enige om å innføre en beredskapsordning for såkorn, som foreløpig bare dekker en mindre andel av et årsforbruk på om lag 75.000 tonn. Et flertall på Stortinget, minus Høyre og Frp, stemte for å utrede beredskapslagre for korn under fjorårets behandling av landbruksmeldingen.

- Bør ikke vente

Ekspertgruppen som i februar leverte sin innstilling til Landbruks-- og matdepartementet med anbefalinger om ulike tiltak som kan øke norsk kornproduksjon – slo for sin del fast at langsiktige beredskapshensyn må tillegges større vekt.

Smedshaug mener det må være et mål å trappe opp en lagerordning i løpet av neste stortingsperiode. I tillegg bør man vurdere desentraliserte lagre som alternativ til store sentrale silolagre. Ved utbygging av lokal tørkekapasitet kan dette også gi en vinn-situasjon med tanke på økt produksjon, påpeker han.

Stavanger-siloene har en gjennomgående ledig kapasitet i størrelsesorden 60.000-90.000 tonn for beredskapsformål.

Stavanger-siloer

Norgrain-eide Stavanger Havnesilo er Norges største kornsilo. I mange år etter at anlegget ble bygget av Statkorn i 1965 spilte det en viktig rolle i den nasjonale ordningen for beredskapslagring av korn.

— Den minste og yngste siloen ble faktisk bygget for dette formålet i 1972, sier daglig leder Are Paulsen i Norgrain, som selv majoritetseies av delstatlige Statkorn Aqua AS.

Paulsen opplyser at Stavanger-siloene har en gjennomgående ledig kapasitet i størrelsesorden 60.000-90.000 tonn for beredskapsformål. Og siloene trenger ikke andre tilpasninger enn rensking og annen teknisk klargjøring.

Publisert: