Her er Stavangers nye politiske plattform

Det nye flertallet i Stavanger vil jobbe for å fjerne bompengene på ettermiddager, kvelder og helger. Her er hele oversikten for Stavanger-plattformen.

Eirik Faret Sakariassen (SV), Frode Myrhol (FNB), Dag Mossige (Ap), Kari Nessa Nordtun (Ap), Daria Maria Johnsen (MDG), Dagny Sunnanå Hausken (Sp) delvis skjult og Mimir Kristjansson (Rødt) presenterte den nye politiske plattformen i Stavanger mandag ettermiddag.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Sent søndag kveld satt de seks samarbeidspartiene i et siste møte, på telefon, for å sette endelig punktum for arbeidet med ny politisk plattform. Siste punkt å bli enige om var hvor de seks skulle møte mediene og andre interesserte for å presentere plattformen.

Både Kvernevik og Rosenberg var blant de foreslåtte stedene, men til slutt falt valget på Byparken, midt i sentrum for Nye Stavanger.

Verken kommende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) eller hennes partifelle og våpendrager Dag Mossige har tatt sjansen på å innkassere seieren. Ikke før nå. For nå har samtlige seks partier satt sine signaturer på dokumentet. Maktskiftet i Stavanger er et faktum, etter 24 år sammenhengende med ordfører fra Høyre.

Plattformen har ti hovedpunkterm eller kapitler.

Byutvikling, bolig og samferdsel

  • Cruiseskipene skal ut av Vågen og antall anløp skal ned.
  • Partiene vil arbeide for å fjerne bomavgiften på kveldstid i ukedagene (19.00–07.00) - dette gjelder ikke bommen på E39 på Forus.
  • Partiene vil fjerne bomavgiften fra lørdag klokken 16.00 til mandag morgen klokken 07.00.
  • Partiene vil jobbe med å redusere maks bompasseringer per måned fra 75 til 60.
  • Vurdere økt parkeringsavgift for langtidsparkering i Stavanger sentrum
  • Vurdere å innføre parkeringsavgift i regionens kjøpesentre sammen med Sandnes kommune.
  • Utrede ny busstrasé fra sør gjennom Løkkeveien.
  • Innføre levekårsløft for Kvernevik og Hillevåg.

Klima og miljø

Innføre klimaregnskap og klimabudsjett

• Etablere egen avdeling for klima og miljø som følger opp arbeidet for måloppnåelse

Flytte cruiseskipene ut av Vågen, og innføre et tak som reduserer antall årlige anløp

• Ha nullvisjon for nedbygging av matjord og gjennomgå kommuneplanen for å vurdere om områder kan tilbakeføres til LNF

• Etablere egen kommunedelplan for bynært landbruk, i tilknytning til landbrukskontoret

• Iverksette tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet

• Arbeide for at Hjem-Jobb-Hjem-ordningen skal gjelde i hele kommunen, og være en pådriver for at «Hent meg»-ordningen etableres i ikke bynære strøk

• Utvide tilbudet med bysykler med mål om at det i alle sentrumsnære kommunedeler ikke skal være mer enn 400 meter til nærmeste bysykkelstativ

Oppvekst

Øke rammene til skoler og barnehage

Senke SFO-prisene

• Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

• Oppfylle helsesykepleiernorm i skolen

• Arbeide mot digital mobbing

• Fremskynde rehabiliteringen av Kvernevik, Tastaveden og Vaulen skole

Bygge ny skole på Storhaug så snart som mulig

En god by for barn og unge

Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer

• Holde hele barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp

• Øke bemanningen i barnevernet

• Innføre familiekoordinator i flere kommunedeler

• Ansette flere helsesykepleiere og jordmødre

Redusere pris i Kulturskolen og ha tilstrekkelig antall friplasser

Velferd og omsorg

Gi sykehjemsplass til alle som trenger det

• Avslutte demenslandsbyprosjektet til fordel for en større økning av sykehjemsplasser, og heller legge til rette for rehabilitering og eventuelt påbygg av Ramsvigtunet

Øke grunnbemanningen på sykehjem og hjemmebaserte tjenester • Styrke interesseorganisasjoner og frivillige lag

• Sikre rekruttering av fastleger blant annet ved å opprette kommunale fastlegestillinger

Næring og arbeid

• Sikre at Rosenberg Worley får trygge, forutsigbare rammer for videre drift og utvikling på Buøy

• Opprette «Fasit Stavanger» for å få til et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser

• Profilere Stavanger for å tiltrekke internasjonale investeringer og etableringer gjennom en sterk, aktiv og utadrettet næringsavdeling

• Forsterke arbeidet med å få flere statlige arbeidsplasser til kommunen

Arbeidsliv

• Opprette et nytt utvalg for arbeid og lønn

Øke grunnbemanningen og innføre kommunal vikarordning med hele faste stillinger

Avslutte kommersiell konkurranseutsetting og tilbakeføre renhold, park, og renovasjon til offentlig drift

• Evaluere bestiller/utfører-modellen med sikte på å fjerne den der det er hensiktsmessig

• Innføre Oslo-modellen og strengere krav til lærlinger i kommunens kontrakter

• Stille krav om allmenngjort minstelønn for å få skjenkebevilling

• Flertallet vil kutte i lønnen til ordfører og varaordfører, samt spare inn på utgiftene til folkevalgte.

Kultur, idrett og frivillighet

Opprettholde bibliotekstrukturen i hele kommunen

• Legge til rette for oppføring av et bydelshus på Eiganes og Våland

• Fullføre prosessen med nytt bydelshus i Kvernevik

• Utvikle en digital løsning som tilbyr en samlet oversikt over kommunens kulturtilbud

Ansvarlig økonomisk politikk

Innføre klimabudsjett og -regnskap med oversikt over måloppnåelse satt i klima og miljøplanen

• Utøve et aktivt og godt eierskap og beholde eierskapet i viktige selskaper som Lyse AS, Forus Næringspark AS og Stavangerregionen Havn IKS

• Bekjempe arbeidslivskriminalitet, redusere skatteunndragelse og svart arbeid

• Sikre en etisk og grønn profil på kommunens investeringer

Kutte i antall kommunale foretak ved å ta disse tilbake i kommunens egen regi

• Vurdere overføring av utbytte fra Stavangerregionen Havn IKS og Forus Næringspark AS til bykassen

Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering

• Opprette prosjektet «Vårt nabolag»

• Få utviklet en app for innbyggerinvolvering

• Strømme utvalgsmøter

• Få på plass forbedret søkemulighet i saksdokumenter

LES OGSÅ:

Publisert: