Statsbudsjettet: Dette får Rogaland

Finansminister Siv Jensen (Frp) la torsdag frem statsbudsjettet for 2017. Se listen over hva Rogaland får her.

Finansminister Siv Jensen (Frp)
 • Torkel Anstensrud Schibevaag
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Her er regjeringens oppramsing av prioriteringer og pengebruk for Rogaland:

 • Regjeringen foreslår å videreføre deler av omstillingsmidlene til de regionale forskningsfondene i særskilte områder på Sør- og Vestlandet. Fondsregion Vestlandets andel av midlene utgjør om lag fem millioner kroner.

Direkteblogg: Følg fremleggingen av statsbudsjettet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger (UiS) med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

LES OGSÅ: Slik blir det nye sykehuset

 • Regjeringen foreslår å bevilge lån til nytt sykehus i Stavanger med 175 millioner kroner i 2017 og en låneramme på 5 930 millioner kroner tilsvarende 70 prosent av forventet prosjektkostnad, som utbetales i perioden 2017–2023.

Nye Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord-Haugesund fusjonerer fra 1.1.2017. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den nye Høgskulen på Vestlandet med 3,2 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet

LES OGSÅ: Statsbudsjettet på 1-2-3

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 479 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder. Det er en grunnleggende oppgave for direktoratet å bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger.

LES OGSÅ: Jensen: Et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen

Ny tiltakspakke

 • Regjeringen foreslår som del av tiltakspakken at det gis tilskudd til istandsetting av Avaldsnes kirke i Karmøy kommune og Sørbø kirke i Rennesøy kommune. Tilskuddene er på henholdsvis 5,75 millioner kroner og 0,5 millioner kroner.

LES OGSÅ: Her er den nye tiltakspakken

 • Regjeringen foreslår som del av tiltakspakken et tilskudd på fire millioner kroner til Jærmuseet til oppgraderingsprosjekter ved Vitengarden.
 • Regjeringen foreslår som del av tiltakspakken et tilskudd på én million kroner til Dalane Folkemuseum til oppgradering av hovedanlegget på Slettebø.

LES OGSÅ: – Regjeringen vil ha fornybarfondet til Stavanger

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til nybygg for Norsk grafisk museum ved Museum Stavanger. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 25 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir til sammen 30 millioner kroner.

Samferdsel

E39

 • 50 millioner kroner er foreslått til E39 – Hove – Sandved i Sandnes kommune, første etappe i utbyggingen av strekningen Ålgård – Sandved. Av foreslåtte midler i 2017 er 42 millioner kroner statlige midler, og det forutsettes 8 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  Anleggsarbeidene startet i mars 2015 og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2017.
 • 840 millioner er foreslått til bygging av E39 – Eiganestunnelen, Stavanger kommune. Av foreslåtte midler i 2017 er 500 millioner kroner statlige midler, og det forutsettes 340 mill. kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Anleggsarbeidene startet i april 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.
 • 100 millioner er foreslått til planlegging/bygging av prosjektet E39 Rogfast i Randaberg og Bokn kommuner. Prosjektet omfatter en undersjøisk toløps tunnel under Boknafjorden med en ettløps tunnelarm opp til Kvitsøy.
  Regjeringen tar sikte på å legge fram et opplegg for utbygging og delvis bompengefinansiering av prosjektet så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger.
 • Tiltak på E39, Eigersund, Tysvær og Strand kommuner
 • Fullføre/sluttfinansiere byggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Skjerpe – Krossmoen lang E39. Prosjektet åpnes for trafikk 31.oktover 2016.
 • Videreføre utbedringen av Førlandskrysset på E39 inkl. bygging av midtrekkverk.

Planleggingsmidler E39:

 • E39 Ålgård – Hove i Gjesdal og Sandnes kommuner
 • E39 Bokn – Stord i Bokn kommune

E134

 • Videreføre byggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Ølen – Ølensvåg, Vindafjord kommune på E134.

Riksvei 509

 • Prosjektet riksvei 509 Sømmevågen, Sola kommune omfatter ombygging av dagens vei til firefelts vei fra Solasplitten til Sømmevågen vest. Prosjektet omfatter også ombygging av Flyplassveien inn mot Stavanger lufthavn, Sola. I tillegg inngår bygging av nytt planskilt kryss mellom riksvei 509 og Flyplassveien og bygging av gang- og sykkelvei.
  Anleggsarbeidene startet i november 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2017. Byggeaktiviteten i 2017 blir finansiert med mindreforbruk tidligere år (ingen bevilging i 2017).
 • Med forskutterte midler fra Rogaland fylkeskommune videreføres utbyggingen av rv 509 på delstrekningen Sømmevågen – Sola skole. Anleggsarbeidene startes høsten 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2018.

Riksvei 13

 • 1 430 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksvei 13 Ryfast, Stavanger og Strand kommuner. Av dette er 140 millioner kroner statlige midler, og det forutsettes 1 290 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  Anleggsarbeidene startet i desember 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

Tiltak på riksvei 13, Strand kommune

 • Det legges til grunn lokalt tilskudd til bygging av rundkjøring og fortau ved Dalaveien på riksvei 13 i Strand kommune i Rogaland.

Fornying av Sørlands-/Jærbanen

 • Det settes av om lag 250 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Sørlandsbanen/Jærbanen i 2017. Det pågår et omfattende arbeid med å fornye kontaktledningsanleggene, som for store deler av banen er fra 1950-tallet. Arbeidet med anleggene på strekningen Egersund-Stavanger ferdigstilles i 2016. I 2017 settes det av om lag 150 millioner kroner til fornying på parsellen Egersund-Sira. Arbeidet på denne strekningen er anslått å koste totalt 365 mill. kroner. I tillegg gjennomføres det sporfornying og forberedelser til ballastrensing på Sørlandsbanen/Jærbanen i 2017.

Signal- og sikringsanlegg og Ganddal godsterminal

 • Regjeringen foreslår samlet 26 millioner kroner til nytt signal- og sikringsanlegg for strekningen Sandnes-Stavanger og Ganddal godsterminal, fordelt med 18 millioner kroner til Sandnes-Stavanger og 8 mill. kroner til Ganddal godsterminal. Det nye signalanlegget gjør at terminalen kan driftes mer effektivt og fjernstyres sammen med resten av strekningen Sandnes-Stavanger. Nye sikringsanlegg planlegges tatt i bruk i 2018.

Belønningsordning for bedre kollektivtransport i byene

 • Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.
 • Staten har belønningsavtale med Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 295 millioner kroner. I tråd med denne fireårige avtalen er det utbetalt 35 millioner kroner i 2013, 60 millioner kroner i 2014, 100 millioner kroner i 2015 og i 2016.
 • Regjeringen tar sikte på at forhandlinger om bymiljøavtale for Nord-Jæren kan starte raskt med sikte på avtaleinngåelse i 2017.

Bymiljøavtaler

 • I rammeverket for bymiljøavtalene er det forutsatt at midlene fra belønningsordningen skal innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. Innlemmingen skjer fortløpende etter hvert som bymiljøavtalene blir inngått.
 • Samferdselsdepartementet tar sikte på at forhandlingene om en bymiljøavtale mellom staten, Rogaland fylkeskommune og berørte kommuner på Nord-Jæren kan startes opp i løpet av kort tid. Staten vil bidra med inntil 50 prosent av kostnadene for Bussveien på Nord-Jæren gjennom bymiljøavtalen. Kostnadene for prosjektet er foreløpig vurdert til 10,1 mrd. kr. Statens andel vil bli fastsatt gjennom forhandlingene med kommunene og fylkeskommunen.
 • Forutsatt at det inngås en bymiljøavtale foreslår departementet at det bevilges 85 millioner kr i statlige midler til Bussveien i 2017. Midlene skal brukes til tiltak på fv 44 mellom Stavanger og Sandnes.

Nord-Jærenpakken

 • I påvente av avklaringer i forbindelse med arbeidet med Bypakke Nord-Jæren som eventuelt skal avløse dagens Nord-Jærenpakke, foreslo Rogaland fylkeskommune å forlenge eksisterende bompengeordning. Stortinget sluttet seg til opplegget med forlengelse i inntil fem år og opplegg som sikrer fullfinansiering av prosjektet E39 Eiganestunnelen innenfor de avklarte økonomiske rammene for pakken.
  Det er lagt til grunn at innkrevingen i dagens bomstasjoner videreføres i 2017, i påvente av en endelig avklaring av Bypakke Nord-Jæren.

Tiltak i Nord-Jærenpakken

 • Det settes av midler til kollektivtrafikktiltak og tiltak for å legge til rette for gående og syklende i Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommuner.

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg

 • Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 mill. kr til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 2,3 mill. kr til et prosjekt i Hordaland.

Tilskudd til bredbåndsutbygging

 • Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.

Forskning

 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Rogaland kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.

Tiltak mot ledighet

 • Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner på å bygge et nytt kystgående forskningsfartøy og oppgradere eksisterende fartøy. Forslaget er en del av regjeringens tiltak mot ledighet. Dette bidrar til å løse de kortsiktige kapasitetsutfordringene, og gir samtidig ordrer til verftsindustrien.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 700 sjøfolk i Rogaland omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5millioner kroner, som følge av nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.

Helse

 • Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 100 millioner kroner til forsering av vedlikeholdstiltak i helseforetakene, som et ledd i en samlet tiltakspakke for økt sysselsetting. Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der arbeidsledigheten har økt mest. Midlene foreslås fordelt med 15 mill. kroner til Helse Sør-Øst, 70 mill. kroner til Helse Vest og 15 mill. kroner til Helse Midt-Norge.

Olje

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 345 millioner kroner til Petoro AS. Selskapet ivaretar, på vegne av staten, de forretningsmessige interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og den norske deltakelsen i to utvinningstillatelser på islandsk kontinentalsokkel. Petoro er lokalisert i Stavanger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 155,5millioner kroner til petroleumsrettet utvikling og demonstrasjon gjennom DEMO2000-programmet. Bevilgningen skal bidra til å opprettholde og styrke kompetanse, kapasitet og å avhjelpe norsk olje- og gassnæring i en vanskelig fase, da midlene raskt vil bli utlyst til prosjekter som vil gi aktivitet, arbeid og sysselsettingseffekter, samt bidra til utslippsreduksjoner i petroleumsindustrien. DEMO 2000 er et treffsikkert virkemiddel for regioner som er særlig hardt rammet av lav aktivitet i leverandørindustrien.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 45,8 millioner kroner i tilskudd til Norsk Oljemuseum, hvorav 32,6 millioner kroner til videreføring av byggingen av et nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum. Et nytt magasin og lager imøtekommer museets behov for å bevare og konservere innsamlet materiale på en faglig forsvarlig måte for å ivareta petroleumsindustriens materielle kulturarv. Byggeprosjektet stimulerer til aktivitet og sysselsetting i regionen. Anslått investeringskostnad er på om lag 63millioner kroner med en gjennomføringsperiode på to og et halvt år.

Flom- og skredrisiko

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko. 100 millioner kroner skal gå til å forsere kartleggings- og sikringstiltak som ett av flere tiltak for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i regionen. Foreløpig oversikt viser at kartleggings- og sikringstiltak i Rogaland vil bli prioritert i 2017 i områder som ble rammet av ekstremværet "Synne", herunder pågående flomsikring i Eigersund kommune og videreføring av flomsikring i Lund kommune. Videre vil kartlegging og detaljutredning av kvikkleiresoner med tanke på avklaring av sikringsbehov vil bli prioritert.

Ungdomsinnsats

 • Regjeringen foreslår en ny ungdomsinnsats som fra 2017 skal gi et arbeidsrettet tilbud til arbeidssøkere under 30 år som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet.Satsingen vil gjelde hele landet og vil iverksettes først på Sør- og Vestlandet. Innsatsen erstatter dagens ungdomsgarantier og innebærer en klarere og mer entydig prioritering av unge.
  Hovedinnsatsen vil være en planlagt og individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten supplert med bruk av opplæringstiltak. Den nye ungdomsinnsatsen skal forhindre at unge blir gående passive, og skal motivere til jobbsøking, gi økt jobbsøkerkompetanse og raskt få ledige unge over i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet.

Klimatiltak

 • Regjeringen viderefører i 2017 et pilotprosjekt for skogplanting som klimatiltak på nye arealer, med totalt 15,4 millioner kroner. Ordningen ble startet opp i 2015 og skal gå over tre år. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag deltar i pilotprosjektet.

Vraker genbank

 • Nye kostnadsanslag for den planlagte genbanken på Ims for laksefisk fra Hardangerfjordområdet viser en kostnadsøkning på over 50 prosent. Regjeringen har derfor bestemt å ikke bygge denne genbanken.

Forbrukerrådet samles

 • Regjeringen har besluttet at oppgavene ved Forbrukerrådets ti regionskontorer skal samles ved tre større kontorer i henholdsvis Tromsø, Stavanger og Skien. Formålet med omstillingen er å bygge opp store og solide fagmiljøer i disse byene, og samtidig effektivisere og øke kvaliteten i Forbrukerrådets tjenestetilbud til forbrukeren. Den nye organiseringen vil bidra til nye statlige stillinger i arbeidsmarkedene i fylkene Troms, Rogaland og Telemark. Som en del av omstillingen skal Forbrukerrådet også etablere en hospiteringsordning på Svalbard, som innebærer tre nye arbeidsplasser i Longyearbyen. Omstillingen skal etter planen være ferdigstilt innen 1. mai 2017. Omstillingen i Forbrukerrådet er et ledd i Regjeringens arbeid med å effektivisere det forbrukerpolitiske virkemiddelapparatet og styrke tilbudet om utenrettslig tvisteløsning.

Redningshelikoptre

 • De første AW101 redningshelikoptre planlegges mottatt for testing og evaluering på Sola flystasjon.

24 millioner til regional utvikling

 • Rogaland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 24 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (9 millioner kroner).
Publisert:

Statsbudsjettet 2017

 1. Oljebedrift satser på redningsutstyr for spedbarn

 2. Siv Jensen: – Oljefesten er over

 3. Vil ha bedre skole fremfor skattelette

 4. Skole: 360 millioner til flere lærere for de minste

 5. Fjerner milliard fra tiltakspakke – får slakt av eksperter

 6. Bergen og Stavanger vil knive om Kulturrådet

 1. Statsbudsjettet 2017
 2. Statsbudsjettet