Laake inhabil i Viksveens erstatningssak

Gulating lagmannsrett har gitt førstestatsadvokat Qvigstad medhold i at sorenskriver Olav T. Laake er inhabil i Viksveensaken.