Fredriksen ny fylkesrådmann

Fylkestinget ansatte tirsdag Liv Fredriksen som ny fylkesrådmann.