Oppvekstsjefen: - Vi har hele tiden tenkt på barna

Rune Andersen mener saken burde vært sendt direkte til Fylkesmannen.

Publisert: Publisert:

Kommunalsjef Rune Andersen (t.v) og rådmann Inge H. Stangeland. Foto: Marie Von Krogh

 • Elisabeth Risa
  Journalist
 • Thomas Ergo
  Journalist
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

— Da familien ønsket å klage saken inn til Fylkesmannen i Rogaland fikk de beskjed fra deg om at klagefristen var gått ut. Hvorfor ga du dem den tilbakemeldingen?

— Det er tre ukers klagefrist i slike saker. Kommunen konfererte også med saksbehandler hos fylkesmannen både i Rogaland og Hordaland, fordi klagen kom inn 6 måneder etter klagefristen og etter at elevene hadde byttet skole. En klage på det psykososiale miljøet ved en skole der elevene alt hadde sluttet er en noe uvanlig problemstilling. Opplæringsloven er ikke klar på dette punktet, sier Rune Andersen, sjef for oppvekst i Bjerkreim kommune.

- Vi foreslo løsninger

Andersen legger til at han kan vise til at kommunen flere ganger har forsøkt å imøtekomme foreldrene med løsninger:

— Vi har forsøkt å imøtekomme foreldrene med en rekke tiltak for å ordne opp, men alle våre forslag har blitt avvist som ikke gode nok. Vi har også kommet med flere invitasjoner og forslag til møtedatoer der så å si alt har blitt skjøvet ut i tid, det har vært frustrerende, sier Andersen.

I desember fikk foreldrene medhold på klagen. Og kommuneadministrasjonen fikk beskjed om ”straks” å sette i gang med å få barna tilbake til hjemskolen. De skulle også ha eksperter utenfra til å hjelpe til.

— Det gjorde vi og ønsket å la PPT hjelpe oss i prosessen, men den fullmektige tillot ikke PPT å møte barna, det gjorde ikke saken bedre, sier Andersen. PPT informerte fullmektig om at de ikke kunne fatte tiltak i en sak uten å selv undersøke den – slik arbeider ikke PPT.

Tilsyn

Da Fylkesmannen gjennomførte et generelt tilsyn i november 2009 om mobbeberedskapen ved skolene fikk Bjerkreim kommune to avvik:

 • Tilsynet avdekket at kommunen ikke fattet enkeltvedtak i saker der foreldre klaget på elevenes psykososiale miljø.
 • Kommunen manglet også ”et forsvarlig system” for å påse at lovens krav til elevenes skolemiljø blir fulgt.

Men i mars 2010 – omtrent da den nye mobbesaken startet - var feilene rettet opp. Det bedyret i hvertfall kommunens oppvekstsjef, Rune Andersen, i et brev til Fylkesmannen.

— Det ble fattet enkeltvedtak i Bjerkreim da fylkesmannen var på tilsyn, men rutinene rundt dette var ikke gode nok, og det må en ta til etterretning. Mangler ved enkeltvedtak betyr ikke at vi ikke hadde foretatt oss noe i mobbesaker, det er viktig å understreke. Tilsynsmodellen fylkesmannens arbeider ut i fra når det gjelder 9a gir automatisk avvik på 13-10 hvis en får avvik på 9a (elevenes psykososiale arbeidsmiljø), og dermed to avvik, sier Rune Andersen, oppvekstsjefen.

- Da det ble avgjort og skrevet til dere at Fylkesmannens vedtak i klagesaken var endelig og ikke kunne - påklages videre, skriver du til Fylkesmannen at du ikke forstår vedtaket, og du ber om en ny redegjørelse om dette?

— Jeg skrev dette med bakgrunn i at kommunen også hadde fått juridisk bistand til å vurdere vedtaket til fylkesmannen. Advokaten fant også vedtaket underlig og rådet kommunen til å be fylkesmannen om en presisering, svarer Andersen, og legger til at det lå ingen kritikk bak dette, bare et ønske om at formalitetene skulle være korrekte.

- Tenkte på barna

— Jeg vil holde fast med at parallelt hvordan vi har jobbet frem og tilbake med dokumenter og nye runder i forvaltningen har vi hele tiden hatt barna i fokus for å finne løsninger for dem, sier Rune Andersen. Jeg vil også understreke at familien i denne tiden også ga tilbakemelding til kommunen om at barna trivdes og hadde det bra på den nye skolen. Intensjonen om å få barna raskt tilbake til kommunen har vært der hele tiden, sier Rune Andersen til Aftenbladet.

Så skriver Utdanningsdirektoratet til dere at de kan ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil eller andre feilvurderinger fra Fylkesmannens side. Tvert i mot støtter Utdanningsdirektoratet Fylkesmannens behandling av saken,” heter det.

- Hva er din vurdering?

— Jeg aksepterer konklusjonen og forholder meg til vedtaket gjort av Fylkesmannen. Vi har vært uenige på formaliteter, men vi har akseptert og gjort det vi har fått både av anbefalinger og pålegg i denne saken, sier Rune Andersen.

FAUs klage

Og i forrige uke kom FAUs klage. I løpet av et par dager ble foreldrerepresentantene innkalt til møte med kommuneledelsen. Aftenbladet har FAUs referat fra møtet. Der framgår det at rektor hadde undersøkt mobbesaken de tok utgangspunkt i. Og: ”Alle undersøkelser viser at der ikke er noe i dette,” står det i referatet. FAU måtte også være klar over at lærerstaben ”har det vondt nå”. ”Motivasjonen deres er borte, og de føler seg ikke bra.” Oppvektssjef Rune Andersen sa at FAU hadde vist til fire saker i sin klage. Og at ”dette i den store sammenheng ikke er mange saker, og at det ikke er noe spesielt for kun Bjerkreim skule”. Han mente ifølge referatet ”at ikke alle barn snakker sant, og at han nå fikk assosiasjoner til Bjugn-saken.”

— Det siste er trukket helt ut av en sammenheng, men det er et faktum at ikke alle barn alltid forteller sannheten, og det var tema på radioen akkurat den dagen da jeg var på vei til møtet. Jeg har jobbet mye med barn og ungdom selv og vet at ikke alt som sies trenger å være sant, sier Rune Andersen. Det som er viktig er å ta barna på alvor og undersøke saken, det gjør vi alltid.

- Men så lurte FAU på om kommuneledelsen hadde ”litt for mye fokus på de voksne i denne saken”. Kanskje de ”skulle hatt mer fokus på at det er en del unger som ikke har det bra?”

— Vi kan aldri lukke øynene for at ikke alle barn har det bra, men når vi går gjennom alt vi har av dokumentasjon så ser vi ikke at det skal være så dårlig stelt på Bjerkreim skole som FAU vil ha det til. Det stemmer ikke med faktaopplysninger som vi sitter på, og dette dreier seg om faktaopplysninger som foreldrene selv har meddelt skolen, sier Andersen.

Kunne de klage?

Oppvekstsjef Andersen mente FAU kunne ha gått feil tjenestevei, ifølge referatet. At de ikke kunne klage på mobbing på denne måten. Fylkesmannen bekrefter da også at oppvekstsjefen tok kontakt. Han ønsket en bekreftelse på om FAU formelt kunne reise en klagesak. Fylkesmannen svarte ja. FAU kan klage på systemnivå. Oppvekstsjefen var klar over at FAU kunne klage på systemnivå, men klagen fra FAU inneholdt også klage på det psykososiale miljøet for to barn og barnevernets håndtering av ulike saker. Det var dette som kompliserte sakens formelle side.

I forrige uke skrev Rune Andersen om mobbing i Bjerkreim-skolene generelt. Den lille rapporten var ment for politikerne i bygda, og e-postet den og til Aftenbladet. I oversikten har han hentet tall fra fjorårets nasjonale elevundersøkelse. Den viser at Bjerkreims barnetrinn har en skår på 1,1 når det gjelder mobbing. 1.0 er beste snitt i Rogaland og Norge var 1,4. ”Grunnen til at kommunen velger å trekke fram tallmaterialet fra Elevundersøkelsen 2011 er at det i brevet fra FAU gis uttrykk for at foreldre over lenger tid har vært bekymret over situasjonen ved Bjerkreim skole. Det er derfor nærliggende å se på tallmaterialet fra i fjor,” skriver Andersen til politikerne.

Han nevner imidlertid ikke mobbeskårens Bjerkreim barnetrinn oppnådde de øvrige av de fem siste årene. De fem siste årene var mobbeskåren 1,6, 1,9, 1,6 og 1,7. — Det viktigste var fjoråret og året før det. Vi vil jo være i nåtiden, ikke i fortiden, og dette viser jo at vi blir bedre! Og så har vi jo sett på hvor stort spenn det kan være i denne mobbeindeksen, bak ett og samme tall kan det ligge store forskjeller, det har jo Aftenbladet vist gjennom flere saker. Det skal mye mer svingninger til før en kan si at det står dårlig til ved Bjerkreim skole, sier Andersen. UIS har opplyst at svingninger på 0,3 kan regnes som normalt og gir ingen grunn til bekymring. En må også huske at elevundersøkelsen kun måler 7.trinn, og for Bjerkreim skole med få elever i klassen kan dette gi store utslag på statistikken begge veier.

Sammenlignet skoler

Oversikten fra et godt år for Bjerkreims barnetrinn, har oppvekstsjefen sammenliknet med en rekke Oslo-skoler. Felles for disse er at de benytter mobbeprogrammet Connect. Og i oversikten skårer Bjerkreim best eller bedre enn de fleste Connect-skolene. På telefon forteller Andersen at Connect-skolene har det til felles at de rådgis av konsulent Gaute Bjørnsen i GBReflektor.

- Det kan virke litt som at du ønsker å ta Bjørnsen?

— Nei, jeg ønsker kun å komme med fakta, jeg vil på ingen måte underkjenne verken program eller det som skjer av veiledning i disse skolene. Det er ikke noe galt i å legge fram statistikk. Vi i Bjerkreim skole bruker elementer fra flere program i vårt arbeid med elevens psykososiale miljø, sier Andersen. Poenget er at det er mange måter å jobbe på, det aller viktigste er at skolene har et jevnt fokus på mobbing. Aftenbladets kampanje mot mobbing er et godt eksempel på at når en setter søkelyset på de utfordringene vi har på dette feltet tror jeg den bevisstgjøringen bidrar til en positiv utvikling.

— Denne saken skulle gått umiddelbart til Fylkesmannen, da hadde vi fått en avklaring før saken fikk bygge seg opp slik den står nå. Det hadde alle vært tjent med, sier Andersen.

- Aldri hørt fra FAU før

Han opplever at brevet fra FAU med alle beskyldningene, er uriktige:

— Jeg har aldri hatt en eneste representant fra FAU innom mitt kontor som har klaget på elevenes psykososiale miljø, verken fra Bjerkreim eller Vikeså skole. Jeg hadde ikke hørt eller fått noen forhåndsvarsel fra FAU før dette brevet kom, og da inviterte jeg umiddelbart FAU-lederen til et møte med meg hvis hun ønsket det. Jeg fikk aldri svar. Så lenge jeg har vært oppvekstsjef i Bjerkreim kommune har jeg fått en FAU–representant innom, det dreide seg om åpningstider på SFO, sier Rune Andersen som opplever at beskyldningene fra FAU har vært uriktige.

— Nå har den første mobbesaken som omtales her fått en god løsning, intensjonen har alltid vært å komme i mål raskest mulig og vi har fått faglig støtte på at det er klokt å ikke røre for mye i den saken nå. Det er viktig at det kommer frem balansert her og at vi ikke fremstår helt ubalansert, vi har hele tiden tenkt på barna i denne saken, sier Rune Andersen.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Avslo det beste tilbudet hun hadde sett på grunn av treneren

 2. Gratis skolefrokost fører til at færre kjøper halvt horn med piffi

 3. Fjernet ulovlig garasje, men Atle har likevel fått 40.000 kroner i tvangsmulkt

 4. Stjernespillerne tok ansvar da Oilers endelig vant igjen

 5. Sameie i Sandnes tilkjent nær 6 millioner etter mangler ved boligprosjekt

 6. 150.000 i gebyr for ulovlige boliger

 1. Dalane