Seks felt forbi flyplassen

En av de største flaskehalsene for trafikken på Nord-Jæren skal utvides. Statens vegvesen planlegger en utvidelse av veien i Sømmevågen som totalt vil få seks kjørebaner.

Publisert:

Det er veien forbi rullebanen som har vært flaskehalsen, og som nå skal utvides. Foto: Egil Eriksson

Biler i kø, et kjent syn ved flyplassen. Nå planlegegs en kraftig utvidelse av veien. Foto: Jon Ingemundsen

Hvor mange har ikke stampet i køen ved Sømmevågen til og fra arbeid mens bilene snegler seg fram i gangfart?

Nå er det en lysning i sikte. Statens vegvesen er i full gang med å planlegge en kraftig utvidelse av veien forbi flyplassen, som vil fjerne mye av køen.

Blant annet skal det bygges egne felt for trafikken til og fra flyplassen og to nye broer. Trafikken til og fra Risavika blir tilgodesett med fire felt, og det blir ny avkjørsel til Flymuseet.

Samlet sett vil derfor veistrekningen framstå som en seksfelts vei, og med bybane og gang— og sykkelvei, som det også er satt av plass til, vil passasjen sluke femti meter i bredden – dobbelt så mye som Motorveien.

— Det nye veianlegget blir viktig også for å ta unna den økte trafikken som ventes når Solasplitten står ferdig om et lite år, opplyser prosjektleder Tore R. Johansen i Statens vegvesen til Aftenbladet.

Ringvei

Dessuten vil det koble Solasplitten til den planlagte Transportkorridor Vest, som er en firefelts vei fra Sømmevågen over Tananger til Sundekrysset.

Dermed rykker en omkjøringsvei utenom Stavanger sentrum til avlastning for Motorveien betydelig nærmere.

Men ifølge Johansen er den korte veistrekningen forbi Sømmevågen et komplisert prosjekt, blant annet på grunn av plassmangelen.

Veien har rullebanen på den ene siden og Sømmevågen på den andre, og uansett om utvidelsen skjer i den ene eller den andre retningen byr det på utfordringer.

Flytte flyplassen

– Skulle vi utvidet veien mot rullebanen, måtte vi utvidet området for rullebane og taxebane tilsvarende i andre enden på grunn av de strenge sikkerhetskravene fra flytrafikken. Det betyr at en del av fylkesvei 510 som passerer sør for flyplassen måtte legges i kulvert, noe som ville blitt svært dyrt, opplyser prosjektleder Tore R. Johansen i Statens vegvesen til Aftenbladet.

Løsningen blir derfor å fylle ut i Sømmevågen, hvor det er forekomst av truet dvergålegras. Men i stedet for å begrave den truede sjøgrasarten under fyllmasse, flyttes det til en ny tilværelse i en bukt like nord for flymuseet.

Men miljøvernmyndighetene og Avinor er bare to av flere berørte instanser som skal ha et ord med i laget om den 500 meter lange veistubben.

Arkeologiske funn

Det er påvist spor etter drift og bosetting fra flere tidsepoker i området, noe som blant annet medfører arkelogiske utgravinger. Dessuten vil prosjektet berøre området til Sømme husmorskole, hvor bygningene er vernet og det på toppen av alt finnes en truet lav- og moseart på trærne.

Dessuten må Forsvaret, næringslivet, Sola kommune og diverse andre inn i bildet.

Uenighet

En uenighet mellom Vegvesenet og Sola kommune om støykravene har foreløpig forsinket behandlingen av reguleringsplanen. Likevel er det er håp om at planen kan bli vedtatt i løpet av våren.

Da gjenstår finansieringen av prosjektet som skal betales av bompenger fra bilistene på Nord-Jæren.

Opplegget for dette blir trolig banket gjennom i Stortinget i høst i forbindelse med at en revidert bompengepakke, Jærenpakke 1, vedtas. Da kan kanskje prosjektet stå ferdig innen tre-fire år.

Publisert: