Figgjo-søksmål kan gi Kongen mer fiskero

Forretningsmannen Christian Bjelland stevner Klepp kommune etter en årelang grensekonflikt mellom laksefiske og friluftsliv ved utløpet av Figgjoelva.

Publisert:

Laksefiske ved utløpet av Figgjoelva, bildet, blir stadig for mye forrstyrret av bading og annet friluftsliv, mener Christian Bjelland. (Foto: Pål Christensen) Foto: Pål Christensen

Bjelland er grunneier langs de nederste 3,5 kilometrene av den produktive jærske lakseelva. Fiskerettighetene langs strekningen forvaltes gjennom det 87 år gamle selskapet AS Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri.

De fire sonene langs strekningen står jevnt over for om lag en tredel av totalfangsten i elva, som i fjor var på rundt 7500 kilo.

Kongelig fiskelykke

Kong Harald har flere ganger vært Bjellands gjest på Sele. Hans Majestet har med hell forsøkt fiskelykken i den mest eksklusive laksesonen oppstrøms elvemunningen.

Bakgrunnen for at rettighetsstriden ved elvemunningen nå blusser opp igjen – er at Bjelland mener å ha dokumentert at aktiviteter som bading, padling og ridning ved elveutløpet har forstyrret laksefisket i større grad enn et utenomrettslig forlik med Klepp kommune fra 2005 la opp til. Laksesongen i Figgjoelva varer fra 15. juni til 30. september.

— For stort inngrep

Hovedutvalg for lokal utvikling mente likevel nylig – etter forslag fra Høyre – at det var et for stort inngrep i retten til fri ferdsel å imøtekomme Bjellands søknad om å flytte stolpene som markerer grensen mellom fiske og andre friluftsaktiviteter lenger ut mot sjøen.

Stolpene er i dag plassert der den sanddekte strandflaten smalner kraftig inn mot vegetasjonssonen langs elveutløpet.

Rådmannen tilrådde å si ja til flytting av markeringsstolpene, fordi mesteparten av strandflaten fortsatt ville kunne brukes til bading og andre aktiviteter.

Hovedutvalget ba i stedet kommunen og Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri vurdere en tydeligere skilting av hvor folk som ikke har kjøpt fiskekort og fisketid kan oppholde seg.

- Svært overrasket

— Et svært overraskende vedtak, gitt administrasjonens innstilling, sier Christian Bjelland til Aftenbladet.

Forretningsmannen bekrefter at han nå ønsker å rykke tilbake til start i rettighetsstriden, "siden ferdselsreglene ikke fungerer etter hensikten. Samt at politikerne i Klepp nekter å gjennomføre selv den minste endring i vår favør".

Også ordlyden i brevet der Bjelland nå varslet søksmål mot kommunen oser av frustrasjon.

Grunneier versus almenheten

— Etter en prosess som har pågått mer eller mindre sammenhengende i over åtte år – og med utilfredstillende resultat for vårt vedkommende – ser vi oss nødt til å søke de aktuelle spørsmål vedrørende grunneiers og almenhetens rettigheter ved Figgjoelvas utløp rettslig belyst, ved å reise et fastsettelsessøksmål mot kommunen, heter det i brevet, som varsler at en stevning nå utarbeides.

— Problemstillingene i en rettsak vil dreie seg om almenhetens rett til fri ferdsel i situasjoner når denne retten kommer i konflikt med utøvelsen av grunneiers fiskerett. Målet med søksmålet er å få kommunes plikt til å ivareta også grunneiers rettigheter i slike konflikter rettstlig fastsatt, utdyper Bjelland overfor Aftenbladet.

- Ikke erstatning

— Har stevningen også et erstatningsmessig element, siden du mener at friluftsaktivitetene fører til svikt i salg av fiskekort?

— Nei, selv om kommunens håndtering av denne saken har påført oss tap, kommer vi ikke til å fremme et erstatningskrav.

— Vi har foreløpig ikke mottatt noen stevning, sier kommunalsjef Kåre Strand i Klepp. Strand medgir for egen del at saken har pågått så lenge at det kan være greit å få en full juridisk gjennomgang av forholdet mellom fiske og friluftsliv ved munningen av Figgjoelva.

Han har ikke spesielt stort tro på at friluftsinteressene vil komme styrket ut av en rettssak.

— Min vurdering er at næringsaktiviteten, altså fisket, har et fortrinn foran friluftslivet, spørsmålet er hvor stor denne rettigheten er, sier Strand, som tror det er lite rettspraksis på dette området.

Kong Harald har vært en tilbakevendende gjest hos Christian Bjelland på Sele. Her prøver Hans Majestet fiskelykken ved Figgjoelvas munning sommeren 2010. (Foto: Signe Christine Urdal)

Publisert: