Dette ligger inne i Nasjonal transportplan til Rogaland

I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen.

Smiene – Harestad kommer ikke i første periode av NTP 2022–33.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

For Rogaland gjelder det følgende prosjekter:

Vei

 • E39 Rogfast, Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner
  Bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel, som erstatter dagens ferje. Når tunnelen er klar, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen reduseres med om lag 40 minutt. Dette vil knytte sammen to av Norges største bo- og arbeidsmarkedsregioner. Prosjektet har et kostnadsanslag på 25,5 milliarder kroner, og er under bygging. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 8,1 milliarder kroner i NTP-perioden.
Les også

Regje­ringen vil ta inn 123 milliarder i bompenger fram til 2033

 • E39 Ålgård–Hove, Gjesdal og Sandnes kommuner
  Prosjektet, som innebærer 14 km firefelts vei, skal gi god framkommelighet og høy trafikksikkerhet. E39 Osli–Hove er første byggetrinn i prosjektet. Strekningen er aktuell for utbygging først, og er en fortsettelse av utvidelsen til fire felt fra strekningen Sandve–Hove. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken, byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektets kostnadsanslag er om lag 3,9 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 230 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E39 Smiene – Harestad, Stavanger og Randaberg kommuner
  Prosjektet ligger inne i porteføljen for byvekstavtalen for Nord-Jæren, men vil først være aktuell for mulig oppstart i andre seksårsperiode.
 • E134 Helganeskrysset–arm Husøy – utbedringsstrekning
  Utbedringene skal bedre veien til Karmsund havn, Husøy terminal. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 130 millioner kroner til prosjektet, alt i første seksårsperiode.
 • Rv. 509 Transportkorridor Vest (Sør-Tjora–Kontinentalveien og Kontinentalveien–Sundekrossen), Sola og Stavanger kommuner
  Transportkorridor vest skal sikre god forbindelse mellom E39, Stavanger lufthavn Sola og Risavika havn for godstransport. Prosjektet omfatter utvidelse til fire felt og nye kryss som er tilpasset behovet for godstransport. I tillegg skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes. Deler av strekningen er felles med prosjektet Bussveien. Prosjektet inngår i Bymiljøpakken, byvekstavtalen for Nord-Jæren. Strekningen Sør-Tjora–Kontinentalveien er vedtatt og igangsatt. Strekningen Kontinentalveien-Sundekrossen sitt kostnadsanslag er 239 millioner kroner, og skal finansieres med bompenger. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.
Les også

Ny E39: Nye Veier om bompengene, milliardene og regjeringens kontroversielle valg

 • Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane, Suldal kommune
  Skredsikringsprosjekt. Deler av strekningen skal bygges i tunnel på om lag 4 km. Veien har i dag dårlig standard med stor skredfare. Prosjektets kostnadsanslag er 896 millioner kroner. Det er lagt til grunn om lag 200 millioner kroner i første seksårsperiode.
 • Rv. 42 Gamle Eigerøyveien–Hovlandsveien – utbedringsstrekning
  Utbedringene skal bedre tilgangen til Eigerøy havn. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 337 millioner kroner til strekningen, alt i første seksårsperiode.

Tom Kalsås, stortingskanditat for Arbeiderpartiet, peker på E39 Osli – Ålgård.

– Når vi nå har fått detaljene i forslaget til ny Nasjonal transportplan, ser vi det svart på hvitt at det ikke er prioritert statlige midler til strekningen Osli – Ålgård i perioden 2022-2027. Det betyr at byggingen av denne viktige delen av strekningen Hove – Ålgård, hvor det er størst utfordringer med kø, tidligst vil starte opp i 2028. Som også Næringsforeningen har uttalt i Aftenbladet tidligere, vil det innebære at vi fortsatt vil ha kø og kaos på denne strekningen til etter 2030. Det er ikke en situasjon vi kan leve med, verken for pendlere eller all næringstransporten som kjører ut og inn av regionen vår på denne veien. Vi kan også oppleve det paradokset at vi får firefeltsvei fra Hove til Osli, og at Nye Veier bygger firefeltsvei sørover fra Ålgård til Bue, mens strekningen hvor det er størst utfordringer blir liggende igjen som et symbol på en mislykket planlegging innenfor samferdselssektoren, kommenterer Kalsås.

Årdalstunnelen, som skal sikre den rasfarlige strekningen ved Tysdalsvatnet i Hjelmeland, har falt ut av NTP.

Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland er skuffet. Lang Årdalstunnel er tatt ut av NTP.

– Dette er en stor skuffelse. Vi føler oss ført bak lyset, sier Laugaland.

Tunnelen som kalles Rv 13 Melkeråna - Årdal lå overraskende inne med 820 millioner kroner i Nasjonal transportplan i perioden 2024-2029. Prosjektet skal rassikre riksvei 13 ved Tysdalsvatnet og forkorte reisetiden mellom Tau og Hjelmeland med cirka 10 minutter.

Et annet prosjekt i Rogaland som ikke er med er E134 Bakka - Solheim, utbedring av veien i Etne og Vindafjord.

Du kan lese hele Nasjonal transportplan 2022–2033 HER

Samferdselsminister Knut Arild Harestad planlegger å bruke 1200 milliarder i NTP de kommende 12 årene.

Jernbane

 • Jærbanen: Fire tog i timen Stavanger–Ganddal, Sandnes og Stavanger kommuner
  Bygging av vendespor på Ganddal legger til rette for innføring av fire tog i timen mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av første planperiode. Det er lagt til grunn 278 millioner kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • Jærbanen: Timinuttersintervall Stavanger–Skeiane, Sandnes og Stavanger kommuner
  Tiltak på Stavanger stasjon vil gjøre det mulig å kjøre seks tog i timen mellom Stavanger og Skeiane. Etter planen vil dette realiseres i 2027/2028. Prosjektets kostnadsanslag er 237 millioner kroner. Det er lagt til grunn at størstedelen av dette kommer i første seksårsperiode.
 • ERTMS
  ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Det vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. I tillegg vil det øke kapasiteten på sporet på sikt, fordi togene kan kjøre tettere enn i dag. Systemet skal innføres i Norge til midten av 2030-tallet, så det vil bli aktivitet på de fleste jernbanestrekninger i løpet av NTP-perioden. Det er lagt til grunn 10,5 milliarder kroner til arbeidet i første seksårsperiode.
 • Mindre investeringstiltak
  Det legges opp til å gjennomføre mindre tiltak innenfor dagens jernbaneinfrastruktur. Målet er å få bedre tilbud raskt med mindre investeringer. Det er delt inn i fem områder: Sikkerhet og miljø, stasjoner og knutepunkt, mindre godstiltak, ERTMS og sikker kjøreveis-IKT. Det er lagt til grunn 24 milliarder kroner for hele landet i NTP. Bane NOR vil fortløpende vurdere og prioritere tiltak.

Tormod Andreassen er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Han kommenterer dette slik:

– Umiddelbart ser jeg at det ikke ligger noen penger til dobbelspor på Jærbanen. Det betyr at pengene som fylket og kommunene har brukt på å utrede i et spleiselag er brukt uten effekt. Dette er minst 10 år utsettelse av dobbeltspor eller mer, uttaler han.

Bysatsing

 • Byvekstavtale Nord-Jæren
  Samlet er det lagt til grunn om lag 80 milliarder kroner til byområdene i planperioden. Dette inkluderer oppfølging og eventuell reforhandling av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Hovedformålet i byvekstavtalene er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.
  Satsingen på byvekstavtaler fortsetter - for å få mindre kø, mindre luftforurensing og støy samt redusere utslipp av klimagass. Staten tar også sitt ansvar i 50/50-prosjektene, som er store infrastrukturprosjekter i de fire største byområdene. Staten har lovet å bidra med 50 prosent av kostnadene, mot at lokale myndigheter står for den andre halvparten. For Nord-Jæren er det Bussveien.
  Staten har også prioritert midler for å følge opp bompengeavtalen fra 2019.
 • Tilskudd til mindre byområder
  Vi innfører også et nytt tilskudd som vil styrke kollektivtransport, sykling og gange og muligheten for å nå nullvekstmålet i fem mindre byområder som ikke er byvekstavtalebyer. Det legges til grunn totalt 600 millioner kroner til et slikt tilskudd over fire år tidlig i den nye NTP-perioden.
  Haugesund er ett av fem byområder som kan få av det nye tilskuddet. Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

Reaksjoner

Natur og ungdom er ikke fornøyd.

– Regjeringens satsing på motorvei til milliarder framfor kollektivutbygging og tog er et svik av ungdom og klima. Transportplanen prioriterer forurensende motorveier foran for togstrekning og prioriterer de ikke unge. Det er jernbane som kommer til å gagne oss i framtida, ikke monsterveiene. Når NTP kutter dramatisk i intercity til fordel for unødvendig 4-feltsvei og Hordfast er det vi som vokser opp nå som får lide, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Heidi Bjerga, Rogaland SV, kritiserer NTP.

– Det er utrolig at jernbane og dobbeltsporet sørover til Nærbø og Bryne er ute av planen. Jærbanen er den strekninge som har hatt sterkest vekst fra den ble prioritert på 90- tallet. Med dobbeltsporet fikk vi full effekt, og nå venta vi på at resten av Jærregionen skulle få gleden av å reise miljøvennlig framover. Nå er det full stans.
Vendesporet på Ganddal har ligget inne i flere planer, så det er ikke noe nytt. Det kan virke som de også her kommer til å skyve på oppstrat av dette til siste del av første periode. Altså at vi fortsatt må vente fem til seks år før det er på plass. Noe som burde vært startet på allerede, mener hun.
Bjerga mener dette er en trist dag for innbyggerne i Ryfylke, siden Rødsliane bare ligger inne med 200 millioner kroner i slutten av første seksårsperiode, med 696 millioner i andre del.

– Hva vil fylkestinget gjøre nå? Flertallet i fylkestinget sier hele prosjektet må være i første del, det er det ikke nå. SV er klar til å forskottere dette nå. Vi trenger gryteklare prosjekt slik at vi kan holde folk i arbeid. Entreprenørene er klare. Dette er en viktig skolevei og skolebussen har måttet snu på grunn av ras nå siste tiden. Det går ras hele året. Det er utrolig å se at representanter for regjeringen reiser rundt og selger inn prosjekt som om det nå er å sette i gang. For Rødsliane er det like stor usikkerhet som tidligere. Vi kan ikke vente på regjeringen, kommenterer Heidi Bjerga.

Publisert: