Politikerne går for å legge ned bofellesskap

Levekårspolitikerne i Stavanger vil legge ned det omstridte bofellesskapet Aftenbladet flere ganger har omtalt. Samtidig vil de utfordre lovverket om tvang.

Påtroppende levekårssjef Elin Karin Fosse og leder for utvalg for levekår, Kåre Reiten (H), vil diskutere tvangsbruk og ta initiativ til et seminar for å belyse tvangsbehandling.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Bent Høie oppnevnte i 2016 et utvalg som skal foreslå forbedringer i tvangsregelverket. Nå mener Stavanger-politikerne at de har relevante innspill og erfaringer som må vektlegges i dette arbeidet.

Det er blant annet saken om det omstridte bofellesskapet Aftenbladet ved flere anledninger har omtalt, som er bakgrunnen for at rådmann og politikerne ser behov for å se på tvangslovgivningen.

– Vi kjenner disse utfordringene på kroppen, og ønsker å ta tak i denne problemstillingen. Det er ikke sikkert de store utvalgene i Oslo finner de rette løsningene på disse utfordringene, sa Kåre Reiten, H, leder for levekårsutvalget.

Ikke godt nok

Rådmannen mener at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig til å ivareta alle kommunens brukere på en måte som sikrer brukernes og samfunnets behov.

Han skriver blant annet: Lovverket setter klare begrensninger når det gjelder tiltak med tvang overfor brukere med lidelser innen rus og psykiatri. Dette har vært en utfordring i bofellesskapet helt siden det ble etablert, og er også en medvirkende årsak til at en ikke har klart å gjennomføre og vedlikeholde tiltak som har sikret tilfredsstillende boforhold for brukerne.

Stavanger kommune har i flere sammenhenger erfart at enkelte brukere med store behov faller mellom to stoler i lovverket.

Rådmannen foreslår derfor at Stavanger kommune sender skriftlig innspill til Tvangslovutvalget, hvor de beskriver utfordringer med dagens lovverk.

Seminar

Politikerne ønsker også at det blir gjennomført et seminar der psykiatri, kommunehelsetjenesten, politi, pårørende og andre instanser med erfaring deltar. De vil drøfte ulike problemstillinger rundt tvangsbruk.

– I dag vet vi ikke hvem og hvordan vi skal løse disse utfordringene. Vi vil ikke tilbake til institusjonene, og det skal heller ikke være et fengsel, men i et seminar kan vi drøfte disse problemstillingene, sa Erlend Jordal, H.

– Det klinger dårlig med økt bruk av tvang i behandling av alvorlig syke. Men når det er folk som er såpass dårlig fungerende, eller har atferd som utfordrer systemet slik at de blir farlig for bruker og ansatte, så ser vi behov for at dette vurderes. Her trenger vi erfaringsutveksling, sa Line C. Møller Christiansen i Venstre.

Les også

LES OM FORHOLDENDE I BOFELLESSKAPET HER: Ansatte varslet i flere år om uforsvarlige bo og arbeidsforhold. Les Aftenbladets reportasje: «Den uutholdelige stanken fra leilighet 403»

Tvang var ikke tema da det omstridte bofellesskapet politikerne nå legger ned, ble etablert i 2010. Intensjonene var gode. Personer med tungt rusbruk og psykiske problemer, som ikke fungerte i andre bofellesskap, og ønsket minst mulig innblanding i livene sine, skulle få nødvendig oppfølging. De skulle få et skreddersydd opplegg i bofellesskapet med få regler og krav.

Rådmann Per Kristian Vareide vil legge ned det omstridte bofellesskapet for at beboerne skal få det bedre.

Det endte imidlertid med konflikter, ansatte som varslet, seks ledere som kom og gikk siden starten i 2010 og negative medieoppslag. Alle disse tingene har preget bofellesskapet. Rådmannen forslo å legge ned bofellesskapet i vår. Politikerne ville imidlertid ha svar på hvordan alt skulle bli bedre og utsatte rådmannens forslag.

Les også

LES OGSÅ: Rådmannen for rask - politikerne skeptisk til å legge ned omstridt bofellesskap

Her er en kort oppsummering av det rådmannen mener gikk galt:

 • Det er vanskelig å komme i posisjon for å få gitt beboerne den hjelpen de har behov for. Senskader av rusbruk gjør at flere fungerer dårligere.
 • Beboere er involvert i miljøer preget av konflikt og vold. Uten at de ansatte var klar over det, har brukere som har vært i alvorlig konflikt med hverandre blitt tildelt bolig i bofellesskapet samtidig.
 • I dag er det åtte leiligheter fordelt på to etasjer med trange korridorer som gjør det vanskelig å få oversikt. Terrassedører på baksiden av leilighetene blir brukt som inngang, og er ute av syne for personalet.
 • Leilighetene er store. Dette kan skape angst, og bidra til at brukerne samler mer.
 • Naboer har kommet tett på en rekke skremmende hendelser.
 • Flere års medieoppslag, som har skadet bofellesskapets omdømme, gjør brukerne utrygge og utrolige.
Ansatte har flere ganger blitt kontaktet av naboer med informasjon om hendelser de ikke har fått med seg.
 • Siden 2010 har bofellesskapet vært ledet av seks ulike avdelingsledere. Tross flinke og dedikerte ansatte, har fagsammensetning og mange ansatte i deltidsstillinger medvirket til at de tiltakene som er blitt gjort ikke har fungert godt nok.
Les også

Hyrer eksterne granskere

Slik mener rådmannen tilsvarende botilbud kan bli bedre:

 • Maks 4 til 5 beboere.
 • Mindre boenheter.
 • Fysisk god oversikt, med personalbase i tilknytning til leilighetene.
 • Sette sammen beboergruppe som forebygger eskalering av konflikter.
 • Ledelse med spisskompetenase på brukergruppen, og et flertall av ansatte med fagutdanning og flere med minimum bachelorutdanning innen helse og sosialfag.
 • Flest mulig ansatte i hele stillinger.
 • Enetiltak i helt spesielle tilfeller.

Rådmannen foreslår at kommunen på sikt ser på muligheten for å etablere et sykehjem. Det betyr at kommunen kan bruke pasient- og brukerrettighetsloven. Kapittel 4A sier at brukere på visse vilkår kan innlegges og tilbakeholdes med tvang i helseinstitusjoner.

Les hele rådmannens redgjørelse for nedlegging her (lenke til Stavanger Kommune)

VEDTAKET: Politikerne gikk enstemmig inn for at bofellesskapet legges ned, mens beboerne senest innen 2018 får et annet tilbud som er bedre tilpasset deres behov. Fast ansatte får et annet egnet arbeidssted, også midlertidig ansatte skal få fortsett i jobb, med mindre behovet faller bort. Innen 2018 vil politikerne ha en sak som forteller hvordan det går med beboerne og hvilket tilbud de har fått.

Det kan bli aktuelt å bygge om bofellesskapet tilpasset personer med utviklingshemming. Her er ventelistene lange.

Derfor ble at vedtatt at det planlagte arbeidet og bevilgningene på 7,5 millioner kroner som var satt av for å utbedre bofellesskapet fryses, og saken sendes videre til Kommunalstyret for miljø og utbygging.

Endelig vedtak fattes i Kommunalstyret for administrasjon 26. september.

Publisert: