Vil bygge flere boliger på Malmheim

Bydelsutvalget i Malmheim beklager at forslaget til kommuneplan ikke har tatt hensyn til ønsket om nytt boligområde sør for Julebygda kapell. Grunneieren har søkt om at ti dekar delvis dyrket mark langs Leiteveien blir avsatt til boliger. Dette går administrasjonen i Sandnes kommune imot. Arealet skal på kartet fortsatt være merket LNF (Landbruk, natur og friluftsliv).