• Hettemåke. Pål Christensen

Stavanger har vedtatt at naturmangfoldet skal sikres

At kommunen skal ta vare på hekkeområder for truede sjøfuglarter og kystlynghei er vedtatt i kommunens egen plan for biologisk mangfold.