• Alt ligger til rette for at over 40.000 sauer kan meske seg på fine sommerbeiter i Sirdal/Setesdalsheiene utover sesongen. Pihlstrøm

Flotte fjellbeiter for sauene

Saueslippet i heiene er i full gang. I motsetning til frostskadde grasenger i lavlandet er beitene i Sirdal/Setesdalsheiene veldig fine.