Svake elever sliter mest med lesing på skjerm

Elever som leser dårlig på papir, leser enda dårligere på skjerm. Det viser en ny undersøkelse fra Lesesenteret ved UiS.

Røya Stavnem Rakvaag og Mia Price i 9a ved Harestad skole i Randaberg forrige skoleår, jobber med lesebrett. De er, for ordens skyld, ikke representanter for såkalte svake lesere.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

72 tiendeklassinger deltok i en undersøkelse der halvparten av elevene leste tekster på papir, mens resten leste de samme tekstene som pdf-filer på en datamaskin.

Etterpå svarte begge gruppene på de samme spørsmålene fra teksten på PC.

Det viste seg at elevene som leste tekster på skjerm, skåret lavere på leseforeståelsen sammenlignet med de som leste de samme tekstene på papir. Og det var elevene med svakest ordlesningsferdigheter som slet mest med å lese på skjerm. De skårer betydelig lavere på leseforeståelsesprøven når de leser tekster på skjerm, mens de flinke elevenes prestasjoner ikke påvirkes av mediet de leser på.

Det er førsteamanuensis Anne Mangen som har gjennomført undersøkelsen sammen med universitetslektor Bente R. Walgermo og Kolbjørn Brønnick.

Bevisste valg

Undersøkelsen viser at leseforståelsen synker med lengden på tekstene.

Forskerne understreker at undersøkelsen ikke er ment som et bidrag i diskusjonen for eller imot lesing på skjerm. Det de ønsker, er å få fram mer kunnskap om styrker og svakheter ved digital lesing, slik at man lettere kan ta bevisste valg om når man bruker nett og når man bruker papir. Altså velge det beste til ulike formål og i ulike situasjoner.

Minske forskjellene

De mener det er viktig å bruke ny kunnskap om leseferdighet på skjerm i utformingen av framtidige digitale prøver slik at man kan minimere forskjellene mellom de svake og sterke elevene. For eksempel må man ta hensyn til at lange tekster (hvor man må scrolle seg nedover) kan være ekstra problematiske å lese. Å lese teksten i et vindu og løse oppgavene i et annet vindu, er også krevende: Det går ut over både hukommelse og tekstforståelse. Altså gjelder det å finne løsninger der man har oppgavene på samme side som teksten.

Obligatorisk prøve?

I løpet av våren skal skolesjefen legge fram en IKT-strategiplan for grunnskolen. Utdanningsdirektoratet har utviklet en elektronisk kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn. Skolesjefen i Stavanger fremmet nylig forslag om at denne skal gjøres obligatorisk fra og med våren 2013. Hun viste til at kommunen har som målsetting at elevene gjennom arbeid i alle fag skal utvikle grunnleggende ferdigheter i digital kompetanse.

Utdanningsforbundet er mot å gjøre disse frivillige prøvene obligatoriske.

Venter på IKT-planen

Da oppvekststyret nylig behandlet saken, gikk først Ap, Venstre og Rødt mot rådmannens forslag (4 av 11 representanter i styret). Så fremmet Høyre forslag om at saken skulle utsettes til etter IKT-strategien. Det ble enstemmig vedtatt.

— Å utsette obligatorisk bruk av kartleggingsprøve i digitale ferdigheter til en vet hva en eventuelt vil bruke tallmaterialet til er fornuftig, er reaksjonen fra Osmund Skjeggestad, styremedlem i Utdanningsforbundet i Stavanger.

Publisert: