• Ogna Golfklubb har lenge hatt planar om å utvida banen. Camilla Klovning

Kor skal golfbanen veksa?

Før Ogna golfbane kan utvidast, må grunneigar og Ogna golf bli samde om kor dei nye greenane på golfbanen skal liggja.