Fortsatt reserveferje i Tau-sambandet

MF «Vikingen» må fortsatt kjøre i Tau-sambandet.