Stavanger tingrett "frifinner" pirattaxi-app

Tre unge menn slipper straff til tross for at en enstemmig rett mener at de alle kjørte pirat-taxi.

Publisert: Publisert:

Dommen fra Stavanger tingrett er ikke rettskraftig. Det er forventet at den kommer til å gå hele veien til Høyesterett. Her ser vi politiadvokat Stian Eskeland, som var aktor i saken, og advokat Torbjørn Kolås Sognefest, som er de tre tiltlates forsvarer. Foto: Jon Ingemundsen

En dag var satt av til hovedforhandlingene i Stavanger tingrett hvor tre menn fra Stavanger-regionen sto tiltalte for pirattaxi-kjøring — brudd på yrkestransportlovens paragraf 41 (se faktaboks til høyre). Saken ble berammet i tingretten da trioen nektet å vedta boten de fikk for kjøringen.

I den ferske dommen heter det at handlingen deres helt klart er klanderverdig, men at det mangler en klar lovhjemmel for å straffe dem.

Haxi-appen

Straffesaken mot de tre mennene har vekket stor interesse blant annet i drosjenæringen. Flere taxisjåfører var også til stede under hovedforhandlingene i tingretten.

En av grunnene til den store interessen er at de tiltalte benyttet seg av den såkalte Haxi-appen. Applikasjonen til smarttelefoner gjør det mulig for dem som laster den ned å finne ledige biler i nærheten. De tre mennene hadde alle registrert seg som sjåfører på appen.

Selve Haxi-selskapet er anmeldt til Rogaland politidistrikt. Som ledd i etterforskningen valgte politiet å gjennomføre flere aksjoner. Det var i disse aksjonene at de tre tiltalte mennene dukket opp i politiets søkelys.

Ikke for allmennheten

I dommen påpeker tingrettsdommer Ragnhild Maria Solbakk Pedersen at de tiltalte har kjørt mot vederlag til tross for at de ikke har løyve. Slik tingretten forstår yrkestransportloven må imidlertid tilbudet om transport ha blitt rettet til almennheten på offentlig plass.

"Retten finn at ei naturleg språkleg forståing av ordlyden er at den gjeld tilbod om transport som vert retta mot personar som oppheld seg på ein konkret offentleg plass. Etter retten sitt syn går det fram av lovførebuingane at det også er slik ordlyden er meint å forstå frå lovgjevar si side", skriver tingrettsdommer Pedersen i dommen.

Retten kan ikke se at tilbudet om transport i tilfeller hvor Haxi-appen benyttes kan sies å være rettet mot almennheten på offentlig plass.

Dermed konkluderes det enstemmig med at de tre mennene må frifinnes.

Vurderer anke

I en e-post skriver mennenes forsvarer, advokat Torbjørn Kolås Sognefest til Aftenbladet, at han ikke ønsker å kommentere dommen før den er rettskraftig. Det er ventet at Haxi-saken vil bli anket helt til Høyesterett da en dom vil skape presedens.

En kommentar gir imidlertid forsvareren:

"Når retten harteke utgangspunkt i rett lovregel oggjort grundige vurderingar rundt denne knytt opp mot faktum vert som regel konklusjonen og rett", skriver Sognefest.

Aktor Stian Eskeland ser ikke uventet helt annerledes på utfallet.

— Jeg registrerer at retten peker på at handlingene til de tiltalte er klart klanderverdige og egnet til å undergrave den lovlige drosjenæringen og løyveordningen. Men retten frifinner de tiltalte da den mener at ordlyden i bestemmelsen i yrkestransportloven slik den lyder i dag ikke dekker den type handlinger som det er tale om i denne saken, sier politiadvokaten og fortsetter:

— Vi skal nå sette oss nøye inn i dommen før vi tar stilling til en eventuell anke.

LES OGSÅ:

Publisert: