-Sauda kan ha undervurdert dei eldres omsorgsbehov

Eldreomsorga i Sauda skal takast opp til grundig debatt dette halvåret. Bakgrunnen er mellom anna til dels kraftig kritikk frå saudabuen mot å redusera talet på institusjonsplassar og auka talet på omsorgs— bustader.