– Skeptisk til hurtigspor for nye kraftlinjer

– Vi er veldig skeptiske til sånt hastverk, advarte Heidi Bjerga (SV), men fylkesutvalget støtter et hurtigspor for utbygging av nye kraftledninger.

Anleggsarbeid på Tonstad i 2016 i forbindelse med Nordlink, en likestrømsforbindelse mellom Sirdal i Vest-Agder og Wilster i Tyskland.
Publisert: Publisert:

Regjeringen har varslet penger i statsbudsjettet for 2023 i VG. Energimyndighetene skal få en «betydelig» forsterkning, som skal få fortgang i saksbehandlingen av konsesjonssøknader.

Flere saksbehandlere betyr raskere godkjenning av konsesjoner for nye vannkraftverk, nye vindmølleparker, bygge ut nettet og forsterke fornybar energiproduksjon.

Foreløpig er det lite som minner om hurtigspor i Sør-Rogaland.

Høringen for prosjektet Strand-Finnøy-Nordbø drar ut i tid. Lnett sendte melding i mai, men har ennå ikke fått tildelt saksbehandler i NVE, opplyser kommunikasjonssjef Ingvild Ween.

– Det er litt usikkert hvor mye hurtigspor som er mulig å få til på Statnett sine kraftledninger, som har de største mastene. Lnett mener det er viktig at det fortsatt beholdes en god demokratisk prosess med informasjon og innspill, selv om saker behandles hurtigere, sier hun.

LNETT – LYSES NETTSELSKAP – JOBBER MED DISSE PROSJEKTENE:

Strand – Finnøy – Nordbø. Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet. Under planlegging.
Randaberg – Rennesøy. Kraftig vekst i behov for strøm, samt alder på anlegg gjør at det må bygges nye transformatorstasjoner i Randaberg og på Rennesøy. I tillegg er det behov for nye kraftledninger fra Stavanger, via Harestad til Rennesøy. NVE behandler konsesjonssøknad. Estimert ferdig i 2026.
Opstad – Håland. Det er behov for ny strømlinje mellom ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune og nordover mot Håland transformatorstasjon i Time kommune, sør for Bryne. Det er også behov for å bygge ny stasjon som skal erstatte eksisterende Håland transformatorstasjon. Under utbygging, ferdig 2023.
Maudal – Gilja – Oltedal – Seldal. Det er flere prosjekter for oppgradering av strømnettet i området Maudal-Gilja-Oltedal-Seldal. Det er behov for ny 22-kV kraftledning mellom Maudal og Gilja, og anlegget i Gilja transformatorstasjon må oppgraderes. På lengre sikt er det behov for å fornye kraftledning mellom Oltedal og Gilja. Under utbygging.
Håland – Tjøtta – Vagle. Lnett har omsøkt en ny 132 kV kraftledning fra Håland transformatorstasjon sørøst for Bryne til Vagle transformatorstasjon i Sandnes. I tillegg søkes det om ny transformatorstasjon på Tjøtta og på Hatteland. Kraftledningen og stasjonene er en del av tidligere meldte Jærnettprosjektet. NVE behandler konsesjonssøknad. Estimert ferdig 2026.
Dalen – Veland – Hjelmeland. Under utbygging, ferdig 2023.
Fagrafjell – Vagle – Stokkeland. Lnett har søkt konsesjon for å få bygge nye kraftlinjer mellom ny transformatorstasjon på Fagrafjell, Vagle transformatorstasjon og eksisterende linjer ved Stokkeland i Sandnes kommune. Det er også søkt om oppgradering av Vagle transformatorstasjon. Konsesjon er gitt og linjene skal stå ferdig i 2024.
Ullandhaug – Tjensvoll – Stølaheia. Det planlegges nye132 kV- kraftledninger mellom Ullandhaug, Tjensvoll og Stølaheia transformatorstasjoner i Stavanger. I tillegg skal det settes opp et tilbygg på Ullandhaug transformatorstasjon og bygges ny transformatorstasjon på Tjensvoll, for å erstatte dagens stasjon der. Under planlegging. Ullandhaug-Tjensvoll er estimert ferdig 2026.
Ryfylke distribusjonsnett. Det er behov for å oppgradere distribusjonsnettet i Ryfylke på grunn av alder, tilstand og økende strømbehov i området. Dette prosjektet gjelder oppgradering fra 11 til 22 kV og kommer i tillegg til prosjekt som pågår i regionalnettet («fylkesveiene i strømnettet»). Under planlegging.
Krossberg (Statnett-prosjekt). Det er søkt om konsesjon for ny transformatorstasjon på Krossberg i Stavanger. Den nye stasjonen bygges av Statnett, men vil eies og driftes av både Statnett og Lnett når den er ferdig. NVE behandler konsesjonssøknad. Byggestart tidligst i 2024
Lenke til Statnetts prosjekter i region sør

Underlig

Tirsdag behandlet fylkesutvalget strømnettutvalgets utredning «Nett i tide». Flertallet støtter et hurtigspor.

– Det er underlig å se hastverket, sa Heidi Bjerga (SV) blant annet med tanke på bråket som har vært rundt utbygging av vindkraft som har ført til frustrasjon og fortvilelse.

– Vi vil oppleve mistillit til myndighetene hvis ting skjer for fort og sakene ikke blir belyst. Jeg er veldig skeptisk til sånn hastverk. Jeg er redd konfliktnivået dette kan skape, la hun til.

Ja til hurtigspor

MDGs Alexander Rügert-Raustein delte bekymringen til SV, men et klart flertall var på en annen linje. De mener det er fullt mulig å sikre medvirkning fra innbyggerne og skikkelige konsekvensanalyser, selv om tempoet settes opp på saksbehandlingen.

– Vi støtter opp om hurtigsporet. Vi har hatt mye diskusjon om at ting tar tid. Nettopp fordi det tar lang tid er det vanskelig å følge prosessene. Til slutt ender det opp med noe helt annet enn det man ga tilslutning til, sa Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Strømforbruket i Sør-Rogaland kan øke med 560 megawatt til 1100 megawatt de neste 20 årene.

Dette tilsvarer forbruket til 112.000 boliger, men det er produksjonsbedrifter, datasenter, batterifabrikk, bergverksdrift og elektrifisering av transport som i stor grad gir økning i forbruk.

Til sammenligning er det i dag vel 50.000 boliger i kommunene Sandnes, Randaberg og Sola.

Tom Kalsås (Ap) satt fram flere forslag som fikk støtte. Fylkesutvalget vil prioritere arbeidsplassintensive virksomheter, som batterifabrikker, foran utvinning av kryptovaluta. Fylkesutvalget trekker spesielt fram raskest mulig framføring av Tonstad – Fagrafjell og raskest mulig konsesjonsbehandling og utbygging av linjen Blåfalli – Gismarvik.

– Fylkesutvalget støtter regjeringens forslag om et eget hurtigspor for prosjekter som er mindre eller ikke har konflikt i seg, slik at man kan få rask behandling, sier Tom Kalsås (Ap).

Rogaland har tidligere gitt innspill om større bruk av jord- og sjøkabel i regionalnettet, men strømnettutvalget har konkludert med at luftledning bør være hovedregelen.

Publisert: