Slik blir hverdagen i nye Stavanger og Sandnes

Nå heter det ikke lenger Nye Stavanger og Nye Sandnes. I 2020 er fem kommuner blitt til to, og de heter Stavanger og Sandnes.

Publisert: Publisert:

Foto: Jarle Aasland

 • Julie Teresa Olsen
  Journalist

Dette endres i Stavanger:

Blir det store endringer for de 142.034 innbyggerne i den sammenslåtte kommunen? Bystyret er blitt døpt om til kommunestyret, og sju bydeler er blitt til ni kommunedeler. For øvrig er nok endringene mest merkbare for innbyggerne i de to nye kommunedelene, Rennesøy og Finnøy.

Legevakt

Stavanger kommune får to legevakter fra 1. januar 2020.

Stavanger legevakt og Ryfylke legevakt. Innbyggere i Finnøy og Rennesøy skal fortsatt først og fremst benytte Ryfylke legevakt, men de som foretrekker det, har anledning til å bruke Stavanger legevakt.

Legevaktnummeret er det samme som det har vært, 116117.

Ryfylke legevakt skal fortsatt være legevakt for Hjelmeland og Kvitsøy kommuner. Leger fra Stavanger kommune, Hjelmeland og Kvitsøy kommuner deltar i vaktsamarbeidet.»

Ordførerkjedet er nykomponert med tre kommunevåpen på plass i kjedet. Her fra mottakelsen på Ledaal 1. Nyttårsdag der Kari Nessa Nordtun (Ap) hilser sin fremste utfordrer John Peter Hernes (H) velkommen. Foto: Jarle Aasland

Fastleger

Driften ved de to legekontorene i tidligere Rennesøy og Finnøy kommuner blir ikke endret. Man skal gå til samme lege som før og bestille time på samme måte. Legekontoret på Rennesøy vil fortsatt ha lokaler i Vikevåg, og legekontoret på Finnøy fortsetter i sine lokaler på Judaberg.

Hjemmebaserte tjenester

De som har behov for hjemmebaserte tjenester, vil få disse som før. Ett unntak: De få av innbyggerne på Austre Åmøy som får helse- og omsorgstjenester fra hjemmetjenesten på dag/kveld, får dette fra hjemmetjenesten ved Rennesøy helse- og omsorgssenter omtrent fra årsskiftet, ikke fra Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester.

Sykehjemsplasser

Det er 19 alders- og sykehjem i den nye storkommunen, hvorav ett hver i Rennesøy og Finnøy kommunedeler.

Ordningen med fritt valg av sykehjem for innbyggere som har vedtak om langtidsplass, er utvidet til også å gjelde kommunedelene Finnøy og Rennesøy. Tildeling av langtidsplass gjøres gjennom prioritering basert på: 1. kriser/behov, 2. søkers ønske og 3. ventetid. For øvrig brukes også skjønn. I ny kommune er øyeblikkelig hjelp-døgntilbudet samlet og lokalisert på Stokka sykehjem.

Renovasjon

Fra 2019 kaster folk i Stavanger og Finnøy plast i grå dunk sammen med restavfall. Fra 2020 skal også folk i Rennesøy kaste plast sammen med restavfallet.

Også metall kan gå i restavfallet hvis det er plass i dunken.

En ny ordning for glassemballasje er innført i Stavanger kommune. Fra 2020 får også Rennesøy, Finnøy og Talgje denne ordningen.

På hent.avfall.no kan alle innbyggere bestille gratis henting av flere typer avfall.

Servicekontor

Det blir tre publikumsmottak for innbyggerservice i den nye kommunen: i Olav Kyrresgate 23 i Stavanger, på innbyggertorget i Vikevåg (gamle kommunehuset) og på innbyggertorget på Judaberg (gamle kommunehuset).

Innbyggertorg

Innbyggertorgene i Stavanger kommune skal være møteplasser mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner.

Intensjonen er å skape arenaer for samarbeid, engasjement og utvikling i lokalsamfunnene, og gi innbyggerne tilgang til kommunale tilbud og tjenester.

På innbyggertorgene kan du møte kommunens ansatte og få informasjon og veiledning om kommunens tjenester. Innbyggertorgene er tilgjengelige for alle innbyggere i Stavanger kommune.

De første innbyggertorgene etableres i Vikevåg og på Judaberg fra januar 2020. Tilbudet skal utvikles og utvides over tid.

NAV

Det blir fem Nav-kontorer i ny kommune, mot tidligere fire i Stavanger og ett hver i Rennesøy og i Finnøy. Fra 2020 blir det et felles NAV kontor for Rennesøy og Finnøy i Vågentunet i Vikevåg på Rennesøy, med åpent publikumsmottak 09.00 - 11.30 mandag, onsdag og fredag.

Det blir i tillegg en egen NAV-møteplass på Judaberg, i det gamle rådhuset når det er ferdig bygget om.

Åpningstider Nav-møteplassen blir mandag, onsdag og fredag fra 12.00 til 14.00 for drop-in. Avtalte møter kan avholdes utenom åpningstidene, både i Vikevåg og Judaberg.

Helse- og velferdskontor

Stavanger kommune har fire helse- og velferdskontor. Hvis du skal søke om helse-, sosial- eller omsorgstjenester gjør du det her. Du kan også få råd og veiledning før du søker.

Landbrukskontor

Landbruksforvaltningen lokaliseres på Judaberg (i innbyggertorget). Dette er størst endring for innbyggere i Rennesøy og Stavanger, som tidligere har hatt egen landbruksforvaltning i henholdsvis Rennesøy og Sandnes.

Kommunale avgifter

Kommunestyret har vedtatt at innbyggerne skal få mulighet til å betale kommunale avgifter hver måned, hvert halvår eller en gang i året. Det vil ta tid å legge om fag- og økonomisystemene som blir berørt av en slik omlegging. Arbeidet er i gang.

Innbyggerne blir informert når det blir mulig å velge noe annet enn to fakturaer i året.

Mer interessant blir naturlig nok det kommende avgiftsnivået i storkommunen. Foreløpige utregninger viser at de to nye kommunedelene samlet sett vil få noe lavere kommunale avgifter enn i dag. De sju «gamle» kommunedelene vil få et ørlite høyere nivå.

Eiendomsskatt

I 2020 vil eiendomsskatten videreføres som den har vært i 2019. Eneste endringen vil være den statlige lovpålagte reduksjonen på 30% av taksten på bolig- og fritidseiendommer. Det vil si at alle i Finnøy, Hjelmelandsdelen av Ombo og Stavanger som har bolig eller fritidseiendommer, vil få lavere eiendomsskatt i 2020 enn i 2019.

For 2021 og de følgende år vil nivået på eiendomsskatten bli avgjort av en sakkyndig nemnd. Da skal hele kommunen betale eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger, også Rennesøy som inntil nå ikke har hatt eiendomsskatt.

Nemnda skal lage et detaljert sonekart, der omsetningsverdien på eiendommene danner grunnlaget. Det betyr at sonene med lavest omsetningsverdi også vil få lavest eiendomsskatt.

Ordførerkjedet

Nytt ordførerkjede er på plass, og var i bruk da ordfører Kari Nessa Nordtun inviterte til nyttårsmottakelse på Ledaal. Kommunevåpnene fra Rennesøy og Finnøy er felt inn i det opprinnelige ordførerkjedet fra Stavanger.

Frivillige organisasjoner/tilskudd til foreningssekretærer

Dette var jo en nøtt i budsjettsammenheng nå i høst. Utgangen ble at ordningene ble stående, nå også gjeldende for lag og foreninger i de nye kommunedelene. Det blir derfor flere som skal dele på den samme potten. De nye flertallspartiene har imidlertid varslet en gjennomgang av tildelingskriteriene.

———————————————————————————————————————-

Dette endres i Sandnes:

Kommunale avgifter:

Avgiften for vann, avløp og renovasjon blir høyere i Forsand enn i Sandnes i 2020. Kommunen har ett år på seg til å samkjøre gebyrregulativet. Sammenslåingen gjør likevel at gebyret i Forsand blir 500 kroner lavere enn i 2019.

 • Forsand 2020: 8271 kroner
 • Sandnes 2020: 7416 kroner

Forsand får ny tømmedag – avfallet hentes mandager.

I løpet av 1. kvartal 2020 vil alle i Forsand få utlevert tre beholdere: én til bioavfall, en til papiravfall og én til restavfall.

Stanley Wirak på nyttårsmottakelse 1. januar 2020. Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad, har begynt i ny jobb. Foto: Jarle Aasland

Politisk ledelse:

Ordførerkjedet: Ordførerkjedet fra Forsand skal henge til pynt i ordfører-kontoret på rådhuset i Sandnes.

Ordførere: Stanley Wirak (Ap) er ordfører. Tidligere ordfører i Forsand Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) har ny jobb som mulighetsutvikler i Boreal.

Boreal har kontrakten på ferjesambandet Lauvvik-Oanes, som binder den nye kommunen sammen.

Ny jobb for Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad. Han har begynt i Boreal, som mulighetsutvikler. Foto: Pål Christensen

LES MER:

Les også

Den gamle Tau-ferja skal trafikkere strekningen Lauvvik-Oanes

Helse:

Helsestasjon/jordmor: Forsand helsestasjon blir en del av Riska og Forsand helsestasjon. Helsestasjonen på Forsand vil være åpen tirsdag og onsdag 8–14.

Sykehjem: Målet er at innbyggerne får sykehjemsplass på ønsket sted. Ved mangel på nok plasser, kan brukere bli sendt over Høgsfjorden. I Sandnes er det for tiden god kapasitet på sykehjemsplasser.

Legevakt: Innbyggere i Forsand betjenes av legevakten i Sandnes. Bakvakt/legeberedskap som Forsand kommune har hatt kveld/natt siden 2016, utgår. Sandnes legevakt vil iverksette en digital løsning der ambulanse og lege ved behov gir vurdering av akutt syke personer gjennom videokonferanse.

Legevakten i Sandnes betjener også Gjesdal kommune, og deler av døgnet også Time og Klepp.

Tannlege: Barn under 18 år i Forsand skal fortsatt gå til tannlege på Jørpeland i Strand kommune.

SFO:

SFO: Forsand har hatt billigere SFO enn Sandnes. Dette blir det imidlertid en endring på fra og med høsten 2020.

Fram til sommeren vil hel SFO-plass i Forsand koste 2290 kroner. Fra og med 31. juli stiger prisen for ett barn til 2860 kroner – samme pris som i resten av Sandnes.

Nye nummer:

Nye gårdsnummer: Eiendommer i Forsand får nye gårdsnummer. Eiendommene får lagt til 200. Eksempel: Gårdsnummer 17 endres til 217.

Nye adresser: Noen eiendommer har også fått nye adresser. Disse er allerede tatt i bruk. Oppdaterte data blir automatisk sendt til Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV.

Nytt kommunenummer: Sandnes sitt nye kommunenummer blir 1108. Dagens kommunenummer for Forsand (1129) og Sandnes (1102) utgår.

Gauk skal erstatte hegre. Grafisk framstilling i av Preikestolen er lagt i en skrivebordsskuff. Foto: Anders Minge

Kommunevåpen:

Den grønne sandnesgauken skal fortsatt pryde kommunevåpenet til Sandnes kommune. Etter at Preikestolen ble overført til Strand kommune som følge av en grensejustering, var det ikke lenger aktuelt å la en grafisk fremstilling av Preikestolen pryde kommunevåpenet til Sandnes.

Det betyr at hegren på grønn bunn – som pryder både kommunehuset og kulturhuset i Forsand – snart blir erstattet med en gauk.

Eiendomsskatt:

Eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg for petroleum. Det vil si at denne skatten videreføres i Forsand og innføres for gamle Sandnes.

For næringslivet i Sandnes har dette liten betydning, kun Lyse Elnett og Statnett påføres eiendomsskatt.

Offentlige kontorer:

Servicekontor: Innbyggerne i Forsand kan fortsatt henvende seg på kommunehuset. To ansatte skal betjene servicekontoret. Forsand og Sandnes får for øvrig felles sentralbord (tlf.).

NAV: NAV-kontoret på Forsand er nedlagt. Innbyggerne betjenes nå av kontoret i Sandnes.

Flyktningtjenesten: Tjenesten legges ned i Forsand som en del av kommunesammenslåinga. Sandnes overtar.

Kommunehus: På Forsand forsvinner skiltet «Forsand kommune» og kommunevåpenet med hegre erstattes med gauken til Sandnes.

Hegren skal bort. Inn skal gauken.

Landbrukskontor: Kontorsted både i Forsand og Sandnes. Hver mandag vil alle ansatte ha kontorsted vekselvis på Forsand og i Sandnes.

Kompensasjon til ansatte:

Reiseregning: Ansatte som får nytt arbeidssted som følge av sammenslåingen, for eksempel ved at jobben deres flyttes fra Forsand til Sandnes – eller motsatt – får skrive reiseregning i tre år. Dette gjelder trolig om lag 10 personer.

Les mer:

Publisert:

Les også

 1. Tomtekjøp i Lauvvik blir dyrere for Sandnes kommune

 2. Filip og Astrid Ingebrigtsen ble hedret

Mest lest akkurat nå

 1. Hareide signerte byvekstavtalen: - En god dag for Rogaland

 2. Ryfylketunnelen nattestengt fra mandag

 3. Viking må trolig endre på laget

 4. Hun danket ut politikere i kampen om Stavanger-jobb

 5. Når en gruppe i samfunnet føler seg spesielt uthengt, må det være på sin plass å lytte, og å innrømme feil.

 6. «Preikestolens søster» kaller de den - men er det for langt unna?

 1. Stavanger kommune
 2. Sandnes kommune
 3. Forsand kommune
 4. Finnøy kommune
 5. Rennesøy kommune