Få klare svar om karakternivå

Det er ikkje sikkert at det låge karakternivået i Hå skuldast alle forsøka i Hå-skulen. Det kan vera tvert om.