De sosiale forskjellene øker i Stavanger

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) åpnet nylig Kvaleberg park, et tiltak for bedre bomiljø og bedre folkehelse i et område med store levekårsutfordringer. Foto: Fredrik Refvem

Stavangers helsetilstand skal opp i bystyret på mandag. Til grunn ligger en 71 siders rapport.

Den slår fast at helsetilstanden og levekårene «er i hovedsak god».

Stavanger ligger signifikant bedre an enn landet ellers på 22 av 34 måleindikatorer Folkehelseinstituttet bruker til å bedømme folkehelsa i kommunene.

Vi har blant annet færre uføretrygdede, lavere forekomst av muskel- og skjelettplager, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer enn sammenlignbare kommuner.

Rådmannens oppsummering er at følgende utfordringer bør følges nøye framover:

Større sosiale forskjeller: Det skjer en gradvis opphopning av levekårsutfordringer i nordøstlige deler av Storhaug, via sentrum og sørover mot Hillevåg.

Et bekymringsfullt utviklingstrekk er at antall barn og unge som vokser opp i fattige familier (under EUs lavinntektsgrense) har økt med tre prosent på sju år. Andelen er 9,3 prosent (2015-tall). På Storhaug er andelen høyest (13 prosent), på Hinna lavest (6 prosent)

Størst sosiale problemer har deler av Storhaug og Hillevåg. Ledigheten blant innvandrerbefolkningen i Stavanger er tredoblet og flere barn lever i fattige familier.

Les hele saken med abonnement