Seks lokale KrF-ere melder seg ut i protest

Ole Tom Guse i Forsand kan ikke forsvare kompromiss-politikken fra KrF i regjering. Derfor melder han seg ut av partiet sitt.

Publisert: Publisert:

Ole Tom Guse i Forsand kan ikke forsvare kompromiss-politikken fra KrF i regjering. Derfor melder han seg ut av partiet sitt. Foto: Tor Inge Jøssang

 • Ellen Kongsnes
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

«Å sitte i regjering sammen med ytre høyre fløy gjør noe med KrF sin sjel», skriver de seks lokale KrF-erne som nå melder seg ut.

Regjeringens nye plattform fører KrF lenger ut til høyre enn KrF noen gang har vært i regjering, mener de, og tar avstand fra regjeringsdannelsen.

Blir partiløs

– KrF er fortsatt partiet mitt, som står for den politikken jeg er mest enig i. Men det blir vanskelig for meg å måtte svare for de politiske vedtakene KrF må gå med på i regjering, sier Ole Tom Guse til Aftenbladet torsdag kveld.

Guse har imidlertid ingen planer om å melde seg inn i et annet parti.

Sammen med Olav Stav i Stavanger, Roar Obrestad i Suldal, Per-Inge Ruud i Sola, Sverre Hetland fra Sandnes og Svein Helgesen fra Suldal annonserte han torsdag kveld sin utmeldelse fra partiet.

Trekker seg fra verv

Guse vil tre ut av styret i Nye Sandnes krF, samt nominasjnskomiteen til Rogaland KrF. Men han håper at han fortsatt kan samarbeide med partigruppa si i kommunestyret i Forsand.

– Lokalpolitikken er lite berørt av den nasjonale politikken, så det tror jeg skal gå bra, sier Guse.

Det vanskeligste ligger foran

Han vil ikke trekke fram noen enkeltsaker fra regjeringsplattformen som årsak til at han melder seg ut.

Det var torsdag kveld at de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF endelig ble enige om en felles regjeringsplattform. I KrF ble regjeringsdokumentet godkjent med 19 mot 17 stemmer.

– Jeg tror de vanskeligste sakene for KrF å håndtere ligger foran oss, sier Ole Tom Guse.

LES OGSÅ:

Les også

LES OGSÅ: Ja til ny regjering - Olaug Bollestad tar over KrF

Les også

LES OGSÅ: Nå får du trekke av bompenger på skatten

Les også

LES MER HER: Slik blir politikken til den nye regjeringen

DE SEKS SOM MELDER SEG UT ER:

Ole Tom Guse, Forsand
Olav Stav, Stavanger
Roar Obrestad, Suldal
Per-Inge Ruud, Sola
Sverre Hetland, Sandnes (utmelding effektuert)Svein Helgesen, Suldal/Rennesøy

LES HELE BREVET FRA DE SEKS SOM MELDER SEG UT

DERFOR MELDER VI OSS UT!
Etablering av ei borgarleg fleirtalsregjering markerer slutten på ein splittande prosess om retningsval og starten på ein ny historisk epoke for KrF, etterat eit ekstraordinært landsmøte 2.november 2018 gav partileiinga fullmakt til å gå bort frå løftet i 2017 om ikkje å sitje i regjering med FrP.

Erna Solbergs fleirtalsregjering vil ha sitt politiske tyngdepunkt lengre til høgre enn noko regjering KrF før har deltatt i. Vi reagerer negativt på at partiet med dette aktivt medverkar til å forsterke ei etter vårt syn kunstig deling med to faste blokker i norsk politikk og bind partiet fast til den borgarlege masta i lang tid framover.

Vi erkjenner at politisk samarbeid alltid har ei oppside og ei nedside. Oppsida i dagens situasjon er at KrF gjennom forhandlingane har fått positive gjennomslag på enkelte kjerneområde for partiet.

Heilskapen i regjeringsplattforma viser likevel at høgrepartia fortsatt held eit fast grep om hovudretninga, og regjeringa sin politikk blir no KrF’s politikk i alle saker frå dag til dag. Vi ser i den nye plattforma få konkrete signal som tilseier at KrF og V vil få stort handlingsrom til å ta grep som gir tydelege og viktige sentrumsavtrykk på vitale politikkområde som fordeling, skatt og avgifter, innvandring, distrikt, olje, landbruk og arbeidsliv. Tvert om registrerer vi sterkt på at KrF har gått på nederlag for å gi FrP endå større gjennomslag i innvandrings- og flyktningpolitikken og på området skatt og avgifter.

Å inngå i eit forpliktande verdi- og politikkfelleskap som også omfattar ytre høgre fløy, gjer etter vårt syn noko med partiets identitet og «sjel». Vi oppfattar det «nye» KrF som eit meir borgarleg forankra sentrum-høgre-parti med smalare og meir spissa profil. Etter vårt syn aktualiserer det ein diskusjon om det tidlegare statsminister og partileiar Lars Korvald omtala som «kompromissets grense», - «hvor langt partiet kan være med uten å tape sin troverdighet.»

Etablering av fleirtalsregjeringa tilslører at KrF og FrP er motpolar ideologisk og på ei rekkje politikkområde som betyr mykje for begge parti. Vi meiner derfor at KrF med sitt nye vegval kryssar «kompromissets grense». Som medlemmer kan vi ikkje lenger identifisere oss med og støtte eit politisk prosjekt basert på kompromiss med dei andre tre partia frå dag til dag, og som gir nye «blanke» sigrar til FrP. Framfor stortingsvalet i 2021 vil vi derfor heller ikkje kunne oppfordre folk til å gi fornya tillit til ei regjering
med tyngdepunkt langt til høgre, fordi vi samla sett ikkje trur det er til landets beste.

I respekt både for partidemokratiet og vår eigen ståstad har vi derfor bestemt oss for å melde oss ut av KrF. I ei tid med aukande press mot menneskeverdet på mange frontar, trussel mot klimaet på kloden, millionar på flukt, auka sosiale forskjellar og meir opplevd utanforskap ville
vi etter vårt syn ha trengt eit modig, visjonært og blokkuavhengig KrF, plassert tydeleg i sentrum og med vilje til å prøve ut eit samarbeid mot venstre. Vi reagerte derfor på Knut Arild Hareides modige historiske initiativ i haust med begeistring. Vi har inga tru på at partiet vil kunne bli ei visjonær politisk kraft gjennom borgarleg samarbeid som er avhengig av kompromiss frå dag til dag også med ytre høgre.

Når partidemokratiet dessverre har konkludert annleis og bestemt at KrF framover høyrer til og skal samarbeide på borgarleg side, vil hovudutfordringa vere å mobilisere entusiasme for den nye kursen. I ein slik prosess vil ikkje vi kunne vere konstruktive og lojale støttespelarar. Vi finn det heller ikkje naturleg eller rett å halde fram som medlemmer for å endre fleirtalets syn på kort sikt.

Vi deler fortsatt partiets kristendemokratiske grunnsyn og vil vurdere korleis vi gjennom andre fora kan jobbe for å fremme verdiar som menneskeverd, nestekjærleik og forvaltaransvar på brei front. Inst inne har vi fortsatt eit håp om at KrF i framtida skal lytte til Hareides råd, vende tilbake til ein tydeleg sentrumsposisjon og ta ei rolle som brubyggjar over blokkgrensene i norsk politikk.

Det er sjølvsagt ikkje lett å forlate eit parti der dei fleste av oss har vore medlemmer og hatt sentrale posisjonar i fleire tiår. Vi er takksame for at KrF har gitt oss tillit og handlingsrom til å delta i meiningsfullt politisk arbeid for det vi brenn for. Sjølv om vi er sterkt kritiske til kursomlegginga og ikkje lenger kan støtte aktivt opp om partiet, ønskjer vi alt godt framover for leiing, tillitsvalde og bakkemannskap på alle plan.

Rogaland, 18.januar 2019

Ole Tom Guse, Forsand
Roar Obrestad, Suldal
Olav Stav, Stavanger
Per Inge Ruud, Sola
Sverre Hetland, Sandnes
Svein Helgesen, Suldal

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Vgs-elevene får komme tilbake på skolen onsdag

 2. Fond utbetaler 61 millioner kroner til Stavanger

 3. Arbeids­ulykke ved vindkraft­verk – mann satt fastklemt i bil

 4. Bil truffet av steinmasser - mann til sykehus

 5. Viking har blitt et vinnerlag, men dette får Ingve Bøe til å «rive seg i håret»

 6. Deler av branntomt totalskadd etter Mekjarvik-brann

 1. Politikk
 2. Ole Tom Guse
 3. Forsand
 4. Erna Solberg