• «Formålsbetraktninger kan ikke i seg selv gi hjemmel for det tvangsmiddel som saken gjelder», heter det i den ferske kjennelsen fra Høyesterett.

Politiet får ikke siktedes finger

Etterforskerne kommer seg ikke inn på den beslaglagte mobiltelefonen med mindre siktede gir dem fingeren. Høyesteretts avgjørelse er enstemmig.